مدير امور آموزشي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 

 

 

 

دكتر فاطمه نبوي زاده

رتبه علمي : استاد

رشته تخصصي : فيزيولوژي

گروه : فيزيولوژي

سوابق اجرايي :

مدير گروه فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشكي كرمان

مسئول هماهنگي واحد فيزيولوژي عملي فيزيولوژي علوم پزشكي تهران

معاون تحصيلات تكميلي گروه فيزيولوژي علوم پزشكي تهران

معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

عضو بسيج جامعه پزشكي علوم پزشكي تهران

استاد ومشاور دانشجويان شاهد و ايثار گر دانشگاه علوم پزشكي تهران

عضو كميته علمي جشنواره آموزشي شهيد مطهري كشوري وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي

عضو كميسيون ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان خارج از كشور در رشته فيزيولوژي

مدير امور آموزشي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران

آدرس پست الكترونيك : nabavizadeh@tums.ac.ir

رزومه

نظر شما :
captcha
Close