پزشكي ورودي 86 پزشكي ورودي 87 پزشكي ورودي 88 پزشكي ورودي 89 پزشكي ورودي 90 پزشكي ورودي 91

براي ملاحظه برنامه هفتگي و سایر برنامه های آموزشی به بخش فعاليت هاي آموزشي – دانشكده پزشكي مراجعه فرمايید.

 

ايام هفته
 
پزشكي ورودي 92
10-8 12-10 13-15 15-17
شنبه

میکروب شناسی نظری و

  ویروس شناسی نظری

(کلاس شماره 2دانشكده دندانپزشكي قدیم)

بلوک عصبی نظری/بلوک حواس ویژه نظری

(کلاس شماره 7 دانشكده پزشكي)

میکروب عملی(گروه 1)

(آزمایشگاه پورسینا)

میکروب عملی(گروه 2)

(آزمایشگاه پورسینا)

يكشنبه

آناتومی سروگردن عملی(گروه 2)

(گروه آناتومی)

آناتومی سروگردن عملی(گروه 1)

(گروه آناتومی)

تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی

تالار قريب (دانشكده پزشكي)

تاریخ اسلام

(كلاس شماره 1 دانشكده دندانپزشكي قديم)

میکروب عملی(گروه 1)

(آزمایشگاه پورسینا)

میکروب عملی(گروه 2)

(آزمایشگاه پورسینا)

دوشنبه

آناتومی سروگردن نظری

(كلاس شماره 1 دانشكده دندانپزشكي قديم)

زبان تخصصی2(گروه1)

(كلاس شماره 6 دانشكده دندانپزشكي قديم)

زبان تخصصی2(گروه2)

(كلاس شماره 6 دانشكده دندانپزشكي قديم)

دانش خانواده(دختران)

کلاس1 (دانشكده دندانپزشكي قديم)

دانش خانواده(پسران)

کلاس6 (دانشكده دندانپزشكي قديم)

سه شنبه

میکروب  شناسی نظری

(کلاس شماره 2دانشكده دندانپزشكي قدیم)

بلوک عصبی نظری/بلوک حواس ویژه نظری

(کلاس شماره 7 دانشكده پزشكي)

 

 

چهارشنبه

بلوک عصبی عملی/بلوک حواس ویژه عملی

(گروه1)

گروه آناتومی

بلوک عصبی عملی/بلوک حواس ویژه عملی

(گروه2)

گروه آناتومی

 

 

 

جهت مشاهده برنامه 18 هفته ای دانشجویان پزشکی 92 اینجاکلیک نمایید.

 

 

 

 

 

Close