دندانپزشكي ورودي 86 دندانپزشكي ورودي 87 دندانپزشكي ورودي 88 دندانپزشكي ورودي 89 دندانپزشكي ورودي 90 دندانپزشكي ورودي 91
براي ملاحظه برنامه هفتگي و سایر برنامه های آموزشی به بخش فعاليت هاي آموزشي – دانشكده دندانپزشكي مراجعه فرمايید.
 
ايام هفته دندانپزشكي ورودي 92
8-10 10-12 13-15 15-17
شنبه

دندانپزشکی تشخیصی یک

(کلاس3 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل)

(8/45 -7/45)

رادیولوژی نظری یک (کلاس3 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل)

(11-12)

کنترل عفونت در دندانپزشکی

(کلاس3 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل)

(13-16)

 

پوسیدگی شناسی

(کلاس3 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل)

(9/30-10/30)

يكشنبه

تاریخ اسلام

(کلاس1دانشکده دندانپزشکی قدیم)

ایمنی شناسی نظری

(کلاس4 دانشکده پزشکی)

زبان تخصصی2(گروه1)

کلاس 102(کالج زبان بین الملل دانشگاه)

تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی

(تالار قریب دانشکده پزشکی)

زبان تخصصی2(گروه2)

کلاس 102(کالج زبان بین الملل دانشگاه)

دوشنبه

ایمنی شناسی نظری

(کلاس4 دانشکده پزشکی)

ایمونولوژی عملی (گروه1)

آزمایشگاه پورسینا

  ایمونولوژی عملی (گروه2)

آزمایشگاه پورسینا 

 

سه شنبه

آسیب شناسی عمومی نظری

(کلاس6دانشکده دندانپزشکی قدیم)

آسیب شناسی عمومی نظری

(کلاس6دانشکده دندانپزشکی قدیم)

آسیب شناسی عمومی عملی

تالار حبیبی دانشکده پزشکی

                   

چهارشنبه

مبانی مواد دندانی

(کلاس3 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل)

(7/45-8/45)

آناتومی مرفولوژی دندان (پرکلینیک دانشکده دندان پردیس)

(9-16)

آناتومی مرفولوژی دندان (پرکلینیک دانشکده دندان پردیس)

(9-16)

 

آناتومی مرفولوژی دندان (پرکلینیک دانشکده دندان پردیس)

(9-16)

پنج شنبه

فیزیولوژی نظری

کلاس دکتر عبدالوهابی

گروه آناتومی

فیزیولوژی نظری

کلاس دکتر عبدالوهابی

گروه آناتومی

   

 

 

 
 
 
ايام هفته دندانپزشكي ورودي 93
8-10 10-12 13-15 15-17
شنبه

باکتری شناسی

ویروس شناسی

(کلاس2دانشکده دندانپزشکی قدیم)

 

فیزیک پزشکی

(کلاس 2 دانشکده دندانپزشکی قدیم)

 

میکروب عملی(گروه1)

آزمایشگاه پورسینا

 

میکروب عملی(گروه2)

آزمایشگاه پورسینا

يكشنبه

میکروب عملی(گروه1)

آزمایشگاه پورسینا

میکروب عملی(گروه2)

آزمایشگاه پورسینا

انگل شناسی نظری و عملی(یک هفته در میان)

(کلاس 1 دانشکده دندانپزشکی قدیم)

ژنتیک

(کلاس 6 دانشکده دندانپزشکی قدیم)

دوشنبه

علوم تشریحی عملی سه(گروه 1)

گروه آناتومی

 

علوم تشریحی عملی سه(گروه 2)

گروه آناتومی

زبان تخصصی یک(گروه1)

کلاس 102(کالج زبان بین الملل دانشگاه)

زبان تخصصی یک(گروه2)

کلاس 102(کالج زبان بین الملل دانشگاه)

سه شنبه

باکتری شناسی

(کلاس2دانشکده دندانپزشکی قدیم)

کاربرد رایانه در دندانپزشکی

(گروه1)

لابراتور دانشکده دندانپزشکی قدیم

کاربرد رایانه در دندانپزشکی

(گروه2)

لابراتور دانشکده دندانپزشکی قدیم

انقلاب اسلامی

(کلاس 6 دانشکده دندانپزشکی قدیم)

چهارشنبه

ادبیات فارسی

(کلاس 1 دانشکده دندانپزشکی قدیم)

 

علوم تشریحی نظری3

کلاس7 دانشکده پزشکی

دانش خانواده(دختران)

(کلاس 1 دانشکده دندانپزشکی قدیم)

 

دانش خانواده(پسران)

(کلاس 6 دانشکده دندانپزشکی قدیم)

 

 

 

 
ايام هفته دندانپزشكي ورودي 94
8-10 10-12 13-15 15-17
شنبه

بیوشیمی نظری

(تالار آناتومی)

زبان

(کالج زبان بین الملل دانشگاه)

علوم تشریحی نظری یک

(تالار آناتومی)

زبان

(کالج زبان بین الملل دانشگاه)

يكشنبه

بیوشیمی نظری

(تالار آناتومی)

زبان

(کالج زبان بین الملل دانشگاه)

زبان

(کالج زبان بین الملل دانشگاه)

زبان

(کالج زبان بین الملل دانشگاه)

دوشنبه

روانشناسی

(تالار آناتومی)

 

بیوشیمی نظری

(تالار آناتومی)

اخلاق اسلامی

(تالار آناتومی)

اندیشه اسلامی یک

(تالار آناتومی)

سه شنبه

زبان

(کالج زبان بین الملل دانشگاه)

زبان

(کالج زبان بین الملل دانشگاه)

زبان

(کالج زبان بین الملل دانشگاه)

زبان

(کالج زبان بین الملل دانشگاه)

چهارشنبه

علوم تشریحی نظری یک

(کلاس 2 دانشکده دندانپزشکی قدیم)

ادبیات فارسی

(کلاس 2 دانشکده دندانپزشکی قدیم)

علوم تشریحی عملی یک(گروه1)

(گروه آناتومی)

علوم تشریحی عملی یک(گروه2)

(گروه آتانومی)

 
 

 

enlightenedتوجه: به اطلاع کلیه دانشجویان جدیدالورود 94 می رساند کلاس درس بیوشیمی روز شنبه مورخ 94/07/04 ساعت 12-10.5 برگزار می گردد .

enlightenedتوجه : کلاس درس روانشناسی روز شنبه مورخ 94/07/04 ساعت 12-10 تشکیل نمی گردد .

 

enlightenedتوجه- مهم(فوری) : به اطلاع کلیه دانشجویان رشته دندانپزشکی ورودی 94 می رساند از روز شنبه مورخ 18 مهر ماه 94 مکان کلاس های درسی که در تالار بافت شناسی برگزار می گردید جابه جا و به مکان تالار آناتومی دانشکده پزشکی گروه آناتومی واقع در خیابان پورسینا و کلاس 2 دانشکده دندانپزشکی قدیم تشکیل می گردد .

در

Close