برنامه آموزش الکترونیک رشته علوم آزمایشگاهی

 

 

فایل

نام استاد

نیمسال تحصیلی

نام درس

1- Proteins

2- Transcription

3- Gel Electrophoresis

4- DNA structure and replication

5-  Manual Extraction of DNA from The Blood

 

خانم دکتر عباسی

951

زیست سلولی مولکولی عملی و نظری

 

Close