دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت آموزشی پردیس بین الملل
کد : 17032      تاریخ انتشار : ۱۳۹۳ سه شنبه ۶ آبان تعداد بازدید : 6442

درباره ما | مدير امور آموزشي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران

مدير امور آموزشي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير امور آموزشي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 

 

 

 

دكتر فاطمه نبوي زاده

رتبه علمي : استاد

رشته تخصصي : فيزيولوژي

گروه : فيزيولوژي

سوابق اجرايي :

مدير گروه فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشكي كرمان

مسئول هماهنگي واحد فيزيولوژي عملي فيزيولوژي علوم پزشكي تهران

معاون تحصيلات تكميلي گروه فيزيولوژي علوم پزشكي تهران

معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

عضو بسيج جامعه پزشكي علوم پزشكي تهران

استاد ومشاور دانشجويان شاهد و ايثار گر دانشگاه علوم پزشكي تهران

عضو كميته علمي جشنواره آموزشي شهيد مطهري كشوري وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي

عضو كميسيون ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان خارج از كشور در رشته فيزيولوژي

مدير امور آموزشي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران

آدرس پست الكترونيك : nabavizadeh@tums.ac.ir

رزومه