دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت آموزشی پردیس بین الملل
کد : 5602      تاریخ انتشار : ۱۳۹۱ شنبه ۲۷ آبان تعداد بازدید : 2294

درباره ما | ساختار سازمانی | معاونت آموزشي | اهداف و مأموريت ها

اهداف و مأموريت ها

معرفي و اهداف اداره آموزش:

اداره آموزش پرديس بين المللي كيش دانشگاه علوم پزشكي تهران در هماهنگي با اداره كل امور آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام امور آموزشي دانشجويان در مقاطع تحصيلي مختلف و همچنين اجراي صحيح مقررات و آيين نامه هاي آموزشي امور محوله را با يك نگرش مثبت مورد بررسي و اقدام مقتضي قرار مي دهد.

اهم وظايف:

1) برنامه ريزي و انجام مكاتبات لازم براي پذيرش متقاضيان و ثبت نام پذيرفته شدگان

2) امور مربوط به دانشجويان و فارغ التحصيلان

3) ارائه برنامه درسي در هر نيمسال تحصيلي با همكاري گروهي آموزشي

4) انجام امور اداري و آموزشي دانشجويان و راهنمايي دانشجويان در موارد ارجاعي

5) رسيدگي به وضعيت تحصيلي دانشجويان عادي - مشروط - ممتاز

6) برگزاري امتحانات پايان نيمسال تحصيلي