پرداخت کمک هزینه ها فرم 5 برگی اعزام به خارج از کشور دستورالعمل سفرهای برنامه ریزی شده خارج از کشور دستورالعمل ماموریت خارج از کشور دستورالعمل فرصت مطالعاتی خارج از کشور اعضای هیات ع دستورالعمل شرکت در کنگره و ارائه مقاله در همایشهای کتاب دانشگاه سال 2019-2018 از اول مهر ماه سال 97، تسهیلات اعزام به خارج از کش ورود به فرم International Congress Form لیست دانشگاه های خارجی مورد تایید وزارت بهداشت، در TUMS Affiliation

ورود به فرم International Congress Form

 

 

enlightenedلیست دانشگاه های خارجی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال 2019-2018enlightened

 

آرشیو لیست دانشگاه های مورد تایید سال 2018-2017

 

 

 

 

 

 

 

Close