خلاصه اي از آئين نامه آموزشي دانشگاه

مصوب شوراي عالي برنامه ريزي

در خصوص ضوابط حضور و غیاب دانشجویان

 

 ماده23)حضور دانشجو در تمامي جلسات مربوط به هر درس الزامي است و عدم حضور دانشجو در هر يك از جلسات ، غيبت محسوب مي شود.

ماده 24) ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري از  17/4 مجموع ساعات آن بخش نبايد تجاوز كند ، در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود.

تبصره 1:غيبت تا سقف مشخص شده در ماده 24،در صورتي مجاز خواهد بود كه با ارائه مدرك مستند و تشخيص مدرس موجه شناخته شود.نحوه برخورد با غيبت دانشجو(موجه يا غيرموجه)بر عهده مدرس و با تاييد دانشكده خواهد بود.

ماده 26)دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي تا دو هفته پس از شروع نيمسال ، حداكثر دو درس اخذ شده خود را حذف و يا دو درس ديگر اخذ نمايد، يا دو درس اخذ شده خود را با دو درس ديگر جابجا نمايد مشروط بر اين كه تعداد واحدهاي اخذ شده وي از حدود مقرر تجاوز نكند.

تبصره 1: غيبت درجلسات دوهفته اول هردرس به دليل حذف و اضافه ويا به هردليل ديگر مجاز نيست ودر صورت پيش آمد جزو حداكثر غيبت مجاز دانشجو(ميزان تعيين شده در ماده 24) محاسبه و مفاد ماده مذكور اجرا خواهد شد.

تبصره : دانشجو مي تواند تا 5 هفته به پايان نيمسال تحصيلي فقط يك از درسهاي نظري خود را با تائيد گروه آموزشي مربوط حذف كند، مشروط به اينكه اولا“ غيبت دانشجو در آن درس بيش از 17 /4 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانيا“ تعداد واحدهاي باقيمانده وي از حد نصاب واحد كمتر نشود.

تبصره 2:حذف و اضافه در ترم تابستاني امكان پذير نيست.

 

 

 

جستجو:        
تعداد رکورد:0
Close