نكاتي درخصوص تدريس سرفصل زبان عمومي (دوره دكتري)

 

همكار گرامي،

سلام؛

کالج بین الملل دانشگاه براي اجراي آموزش هماهنگ در كلاس‌هاي زبان عمومي، سرفصل ثابتي را براي تمامي كلاس‌ها پيشنهاد داده است. باتوجه به پيشنهاداتي كه همكاران محترم در طول چند ترم گذشته و در جلسه اساتيد مطرح كردند و جهت هماهنگي بيشتر در روند و روش آموزش نكات زير به اطلاع مي‌رسد.

دانشجويان زبان عمومي به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

 1. دانشجوياني كه با گذراندن امتحان تعيين سطح مستقيماً در سطح عمومي پذيرفته شده‌اند.
 2. دانشجوياني كه بعد از گذراندن پيش 1 يا پيش 2 واحد زبان عمومي را گرفته‌اند.

باتوجه به اينكه مطالب درسي و امتحان نهايي هر دو گروه يكسان مي‌باشد، تجربه نشان داده است كه مطالب درسي براي گروه اول نسبتاً ساده و براي گروه دوم نسبتاً سنگين است. دليل اينكه مطالب براي گروه دوم ممكن است مشكل باشد اين است كه از اين گروه دانشجويان خواسته شده با فعاليت‌هاي اضافي در طول يكسال خود را به سطح متوسط (Intermediate) برسانند درحاليكه بعضي از آنها بدلايل مختلف تنها به گذراندن درس اكتفا كرده‌اند. بديهي است كساني كه حدود 75% نمره پاياني را در آزمون پيش 2 خودشان كسب كرده‌اند، در اين مورد شكايت خاصي ندارند و از نظر کالج بین املل عموماً در سطح متوسط قرار دارند.

براي آموزش مناسب در اين سطح، ابتدا بايد براي دانشجويان اهداف يادگيري زبان و يا آموزش زبان توضيح داده شود. سپس مفهوم جمله To be exposed to the language as much as possible با دلايل كافي بيان شود. بطور مثال دانشجو براي 4 ساعت كلاس، بايد 8 ساعت خارج از كلاس تمرين كنند. درعين حال توجه به دو بخش مربوط به آموزش ضروري مي‌باشد.

الف-    سخت افزاري

ب-      نرم افزاري

 

الف:     سخت افزاري

 1. دقت شود كه تعداد دانشجويان در این سطح حداكثر 25 نفر باشد. در غير اينصورت، لازم است كلاس به دو گروه تقسيم شود. . در صورتیکه کلاس با هماهنگی مرکز به دو گروه تقسیم شد همکاران به هیچ وجه بدون هماهنگی با خانم اکنده کوهی تعداد دانشجویان را در لیست کلاسی اضافه یا کم نفرمایند.
 2. در صورتيكه امكان تقسيم كلاس نباشد، لازم است باتوجه به سطح دانش زباني دانشجويان، براي آنهايي كه توانايي كمتري دارند فعاليت‌هاي ويژه‌اي در نظر گرفته شود.
 3. توجه جدي به حضور و غياب و حضور فعال دانشجويان ضروري است. برخلاف ساير درسها كه درصورت عدم حضور دانشجو امكان جبران آن با مطالعه جزوات وجود دارد، در آموزش زبان، هر جلسه كلاس، آموزش خاصي را دربر دارد كه به سادگي قابل جبران نيست. به همين دليل عدم حضور يا حضور غيرفعال در هر جلسه مي‌تواند دانشجو را از تمام يا بخشي از نمره كلاسي محروم كند. از شما درخواست می شود پس از اتمام اخرین جلسه کلاس یا درصورت بعد مسافت هنگامی که برای اعلام نظر در مورد نمرات دانشجویان به مرکز تشریف می آورید، یک کپی از لیست حضور و غیاب دانشجویان و یک کپی از گزارش جلسات کلاسی را برای ضمیمه کردن به لیست نمرات و نگهداری در بایگانی به مرکز ارائه دهید.
 4. كلاسهاي يك جلسه در هفته، حداقل بايد 15 جلسه و كلاسهاي دو جلسه در هفته حداقل بايد 30 جلسه تا پايان ترم تشكيل شود. در غير اينصورت تشكيل كلاسهاي جبراني الزامي است. (لطفاً زمان و مكان كلاس‌هاي جبراني را با خانم آكنده كوهي هماهنگ نماييد.)
 5. دانشجويان حق ندارند در طول ترم بيش از 3 جلسه غيبت موجه داشته باشند (در كلاس‌هاي يك جلسه در هفته). دانشجوياني كه بيش از اين حد غيبت دارند به مركز زبان معرفي شوند تا نسبت به حذف درس به ايشان تذكر داده شود.
 6. ضروري است جهت پيگيري روند آموزش، اساتيد يك دفتر مخصوص كلاس تهيه و در آن ميزان مطالب تدريس شده،  وقايع كلاس و مطالب و فعاليت‌هاي جلسه آينده را بنويسند.

 

ب:       نرم افزاري

 1. Listening

گوش دادن به مطالب انگليسي از پراهميت ترين نكات در يادگيري زبان مي‌باشد. همانگونه كه اشاره شد اين تمرين بايد به ميزان بسيار زياد و حتي المقدور سطح بندي شده باشد. دانشجويان مي‌توانند با ريختن مطالب پيشنهادي در موبايل يا CD player خود، ميزان اين exposure را حتي به روزي بيش از 4 ساعت برسانند.

        مطالب پيشنهادي براي Listening:

1-1-   گوش دادن به مطالب كتاب Interchange. دانشجوياني كه پايه ضعيف دارند، بهتر است ابتدا به ميزان زياد مطالب كتاب Intro و Interchange 1 را مرور كرده و به CD آن گوش دهند و سپس تا حد امكان به مطالب تدريس شده از Interchange 2 گوش دهند. در كلاسهايي كه Interchange 2 تدريس مي‌شود به دانشجويان تأكيد شود قبل از تدريس مطالب كتاب در كلاس به نوار يا CD آن گوش ندهند.

2-1-   گوش دادن به مطالب كتاب Mosaic. دانشجوياني كه CD مربوط به اين كتاب را به راحتي متوجه نمي‌شوند لازم است به مطالب Interactions 1 & 2  نيز گوش دهند. درنهايت بايد توانايي دانشجويان به حدي برسد كه در زمان گوش دادن به نوار به راحتي مطالب را درك كنند. درخصوص كتاب Mosaic بهتر است به مطالبي كه هنوز دركلاس تدريس نشده، گوش ندهند و به دانشجويان قوي توصيه شود مطالب Mosaic 2 را گوش بدهند.

3-1-   گوش دادن به مطالب كتاب  Quest . اين كتاب دانشجويان را با تكنيك‌هاي شنيدن آشنا مي‌كند.

4-1-   ديدن و گوش دادن به مجموعه “How do you do?”

5-1-   مجموعه CD و كتاب‌هاي Tactics for Listening (درسه دوره) باتوجه به سطح دانشجويان، منبع خوبي براي تقويت درك شنيداري دانشجوياني است كه مي‌خواهند زمان بيشتري به يادگيري زبان اختصاص دهند.

6-1-   تماشاي فيلم‌هاي آموزشي و سطح بندي شده (نمونه‌هايي از اين فيلم‌ها و مطالب شنيداري در مركززبان موجود است).

7-1-   نوشتن script درسهاي كتاب Interchange (مواردي كه متن آنها در كتاب نيست).

8-1-   پياده كردن مطالب نوار و CD هاي مختلف كه در سطح دانشجو مي‌باشد.

 

 1. Speaking

به هر ميزان كه دانشجو input بيشتري دريافت كند، براي صحبت كردن آمادگي بيشتري خواهد داشت. در صحبت كردن توجه ويژه به fluency قبل از accuracy ضروري است. از مشوق‌هاي خوب در آموزش زبان، اميد دادن به فراگير در استفاده از زبان است.

1-2-   از هر فرصتي براي حرف كشيدن (eliciting) از فراگير استفاده كنيد.

2-2-   تمرين‌هاي pair work و small group با كنترل استاد انجام شود.

3-2-   بخش‌هايي از كتاب Interchange و Mosaic به discussion‌ يا group work اختصاص دارد كه ضروري است مورد توجه قرار گيرد.

4-2-   در پايانِ بخش اولِ هر درس از Mosiac يك تمرين تحت عنوان
discussing the reading وجود دارد كه حتما اين بخش در كلاس كار شود و اگر فرصت بود، گروهها نتايج بحث‌هاي خود را به كلاس ارائه دهند. در تمامي اين موارد استاد در كنار گروههاي 2 يا 3 نفره دانشجويان قرار مي‌گيرد و آنها را راهنمايي مي‌‌كند.

5-2-   دانشجويان قوي‌تر با تشكيل گروه‌هايي خارج از كلاس، به بحث در مورد مسائل مختلف از جمله مطالب كلاس بپردازند و گزارش آن را به استاد ارائه دهند و دانشجويان ضعيف‌تر، ضمن شركت در بحث‌هاي گروهي در خارج از كلاس، هر روز حداقل 5 تا 10 دقيقه در سطح مطالبي كه قبلاً آموخته‌اند يا به تازگي فراگرفته‌اند مطالبي را بگويند و ضبط كنند. سپس روز بعد به آن مطالب گوش بدهند و درنهايت به اشكالات خود و نحوه رفع آنها بپردازند (موبايل وسيله خوبي براي ضبط صدا مي‌باشد).

 

 1. Reading

براي آموزش خواندن ضروري است فراگير با حجم گسترده‌اي از مطالب خواندني در سطح خود مواجه شود.

براي آموزش كتاب Mosaic، (بعنوان  warm up و eliciting the related vocabulary) پس از بحث در مورد تصاويرِ ابتداي درس و مرور نكات آموزشي، مناسب است براي بهتر خواندن و درك كردن، مطالب درس بند به بند به كمك ضبط صوت پخش شود و هر بند (paragraph) را با دانشجويان مورد بررسي قرار دهيد. نكته مهم در آموزش خواندن، روش پيداكردن يا درك ايده‌هاي اصلي متن و حدس زدن معاني لغات از كلمات و جملات متن است. تكنيك‌هاي خواندن و درك مطلب در اين فرايند آموزش داده ‌شود. لازم است دانشجويان علاوه بر متون كتابMosaic  و  ESM مطالب ديگري را نيز براي گسترش دايره واژگان و توانايي درك مطلب خود مطالعه كنند.

هنگام مطالعه شخصي، استفاده از روش زير توصيه مي‌شود:

الف-    دقت شود كه متن مورد مطالعه در سطح دانش زباني باشد.

         براي يادگيري موثر زبان سه نكته حائز اهميت است:

 • بطور روزانه و پيوسته مطالعه كنند.
 • از روش مناسب استفاده كنند.
 • از سطح مناسب شروع كنند. بعنوان مثال اگر مي‌بايست روزي 2 ساعت روي يادگيري زبان وقت گذاشته شود، بهتر است در اين 2 ساعت 10 صفحه مطلب مناسب سطح خود را بجاي يك صفحه مطلب سنگين تمرين كنند.

ب-     ابتدا نگاهي كلي به عناوين‌، تصاوير و جداول بياندازند و با طرح سئوالاتي در ذهن خود، پيش‌‌زمينه‌اي در مورد موضوع در ذهن خود بسازند.

ج-      از خواندن كلمه به كلمه متن اجتناب كنند. جملات را عبارت (phrase ) به عبارت بخوانند و سعي كنند از كلمات آشناي خود براي درك مطلب و حدس كلمات ناآشنا استفاده كنند (متن را مانند يك معما در نظر بگيرند كه قرار است با استفاده از اطلاعات موجود، مفهوم واژه‌هاي ناآشنا را درك كنند).

د-       سعي كنند نكات مهم هر بند (paragraph) را بفهمند و سپس نسبت به مطالعه بند بعدي اقدام كنند.

ه-       اگر پس از چند بار مطالعه‌ي يك بند به روش فوق‌، براي دريافت ايده اصلي متن، نياز به دانستن يك يا چند لغت ضروري بود (يعني بدون دانستن آن لغات امكان درك آن بند نبود) تنها معاني همان لغات را از فرهنگ لغت يك زبانه بدست آورند. توصيه مي‌شود در اين مرحله، زير كلماتي را كه به حدس خود در مورد معاني آنها مشكوك هستند خط بكشند تا پس از اتمام مطالعه مطلب‌، به ارزيابي حدس خود با استفاده از ديكشنري يك زبانه بپردازند.

و-       در صورتيكه متن بيش از دو صفحه باشد، آن را به بخش‌هاي كوچك‌تر تقسيم كنند و موارد بالا را انجام دهند.

ز-       پس از مطالعه كل متن يا يك بخش كامل از متن‌، به سئوالاتي كه در ابتدا در ذهن خود شكل داده بودند پاسخ دهند و سعي كنند رابطه منطقي و معني‌داري بين اجزا متن پيدا كنند.

ح-      حال مجدداً متن را از ابتدا با دقت بخوانند و سعي كنند تمامي كلمات و نكات دستوري آن را درك يا كشف نمايند. در اين مرحله مي‌توانند معاني كلماتي را كه مطابق نكته «ه» مشخص كرده بودند، پيدا كنند.

هنگام مطالعه، مدت زماني كه صرف خواندن هر بخش مي‌شود بايد مورد توجه قرار گيرد. دانشجويان لازم است هنگام مطالعه متون، با يادگيري روشهاي تند خواني و با اندازه گيري زمان مطالعه هر متن، پيوسته بر سرعت خواندن و درك مطلب خود بيفزايند. زدن تست‌هاي درك مطلب كه مناسب با سطح دانشجو باشد و  تمرين با مطالبي كه براي داوطلبين آزمونهاي كارشناسي ارشد و بالاتر پيشنهاد مي‌شود يا در سايت‌هاي آموزش زبان آورده شده است، در سرعت عمل دانشجو و سرعت در پاسخ گويي به سئوالات درك مطلب كمك مي‌كنند.

براي آگاهي بيشتر از روشهاي خواندن و درك مطلب دانشجويان را به سايت  www.studygs.net   ارجاع دهيد. (لطفا تاكيد شود، مطالب را از بخش انگليسي سايت مطالعه و تمرين كنند).

براي تمرين بيشتر روي مطالب پزشكي كه در سطح زبان عمومي نوشته شده اند، دانشجويان را به سايت            

http://kidshealth.org  ارجاع دهيد.

 

 

 

 

 1. Writing

كتاب Interchange و Mosaic تمرين‌هاي مناسبي براي Writing دارند. از دانشجويان بخواهيد تمامي تمرين‌هايي را كه مربوط به اين مهارت مي‌باشند انجام دهند. از دانشجويان بخواهيد تمرين‌هاي مربوطه را برروي كاغذ جداگانه‌اي انجام و آنها را به شما تحويل دهند.

كتاب Academic Writing Course براي آموزش writing به دانشجويان پزشكي مناسب است. در صورت معرفی این کتاب برای فعالیت بیشتر باتوجه به اينكه جواب تمرين‌هاي كتاب در انتهاي اين كتاب مي‌باشد، همكاران می توانند از دانشجویان بخواهند كه ابتدا جواب تمرين‌ها را بدهند و بعد با كليد جوابها در آخر كتاب مقايسه كنند..

 

 1. Lecturing (مخصوص دانشجويان پزشكي)

از دانشجويان خواسته شود درحد امكان مطالب خود را به شكل slide درآورند، اما هنگام سخنراني نبايد از روي دست نوشته يا slide ، مطالب را ارائه دهند. بنابراين در زمينه ارائه سخنراني علاوه بر جزوه‌اي كه به همين منظور در اختيار دانشجو قرار مي‌گيرد، نكات اصلي ديگر را نيز تذكر دهيد.

پس از اتمام سخنرانی هر دانشجو، استاد سوالات مشخصی را که در ابتدای بحث سخنرانی اعلام کرده بصورت تصادفی از دانشجویان می پرسد. توانایی دانشجویان در پاسخگویی به سوال اساتید در مورد محتوا و ساختار سخنرانی بخشی از یک و نیم  نمره سخنرانی را تشکیل می دهد.

سوالات اساتید می تواند شامل مطالب زیر باشد:

الف. میزان درستی جملات از نظر دستوری

ب. میزان درستی تلفظ و intonation

ج. میزان ارتباط چشمی با مخاطبان هنگام سخنرانی

د. میزان گویایی و خلاقیت در اسلایدها

ه. میزان آماده بودن سخنران

و سایر مواردی که می توان بوسیله آن میزان توجه دانشجویان به سخنرانی دوستانشان را ارزیابی کرد

 

 1. Vocabulary

براي تقويت سطح واژگان و توانايي retention دانشجويان، خواندن و شنيدن مطالب به ميزان زياد از بهترين توصيه‌ها مي‌باشد. براي دانشجوياني كه در اين سطح (متوسط) مي‌باشند كتاب            Upper Intermediate Vocabulary مي‌تواند منبع خوبي باشد. به دانشجويان اعلام كنيد هر سه هفته (با تعيين تاريخ) 25 درس از كتاب را مطالعه كرده و شما با بررسي تمرين‌هاي كتاب و رفع اشكال از دانشجويان به نحوي يادگيري ايشان را مورد ارزيابي قرار دهيد (با همكاري مركز مي‌توانيد آزمونهايي براي دانشجويان خود تهيه فرماييد).

به دانشجويان ضعيف‌تر پيشنهاد كنيد كتاب‌هاي Basic و Intermediate از همين مجموعه را حتماً مطالعه كنند (براي ارزيابي دانشجويان آزمون‌هايي در مركز موجود است).

 

 1. Grammar

مطالب دستوري در كتاب   Interchangeو  ESM بطور مستقيم و در كتاب Mosaic بطور غير مستقيم آورده شده است. در هر فرصتي كه نياز است، نكات دستوري براي دانشجويان توضيح داده شود. به دانشجوياني كه نياز به كار بيشتري دارند سايت‌هاي www.englishpage.com و www.englishclub.com را معرفي كرده و از اين دسته دانشجويان بخواهيد گزارش تمرين‌هايي را كه در اين سايت‌ها انجام مي‌دهند به شما ارائه دهند.

 

 

نكاتي درباره بارم بندي آزمون پايان ترم

 

 1. listening: حدود 20 سئوال از سئوالات پايان ترم، شنيداري و براساس مطالب Interchange 2 و Mosaic مي‌باشد.
 2. Vocabulary: تمامي لغات بخش واژگان از بخش هاي اول و دوم كتاب Mosaic، متن اول كتاب ESM و لغات Interchange 2 مي‌باشد (بديهي است distracter هاي سئوالات ممكن است از مطالب آموزش داده شده در ترم‌هاي قبل باشد).
 3. Grammar: تعدادي سئوال براساس نكات دستوري ارائه شده در كتاب ESM و Interchange بطور مستقيم آورده مي‌شود.
 4. Paraphrasing: بعضي از جملات بخش اول يا دوم درسهاي Mosaic انتخاب شده و مانند آنچه در quiz به دانشجويان معرفي شده، مورد پرسش قرار مي‌گيرد (6 تا 9 سئوال)
 5. Cloze: براساس مطالب معرفي شده، متني (خارج از كتاب) با حدود 15 جاي خالي با پاسخ‌هاي 4 گزينه‌اي داده مي‌شود.
 6. Reading Comprehension: اين بخش شامل 2 تا 3 متن، هر كدام با تقريباً 200 لغت و حدود 4 سئوال درك مطلب مي‌شود. براي يك متن با حدود 210 كلمه و 4 سئوال تقريبا 7 دقيقه وقت داده مي‌شود.
 7. در پايان ترم اساتيد در دو مرحله نمرات دانشجويان رشته پزشکی را اعلام مي كنند: الف) نمرات از 20 نمره به استاد اعلام و استاد مي‌تواند تا حدود 30% (مطابق با جدولي كه هنگام دادن نمرات در اختيار استاد قرار مي گيرد) به نمرات بالاي 10 بعنوان كار كلاسي اضافه كنند (در صورت كسب حداقل 50% نمره در آزمون نهايي) و سپس نمره دانشجو را از 5/16 اعلام كند. ب) 2 نمره براي writing و 5/1 نمره براي lecture دانشجويان در نظر گرفته شده و به نمره فوق اضافه مي‌شود.

 

تذكر در مورد استفاده از quiz ها

 1. حداقل يك هفته قبل از برگزاري quiz مراتب را به خانم سجادي اطلاع دهيد تا ايشان quiz هاي مربوطه را آماده سازند.
 2. به دانشجويان اطلاع داده شود كه هدف از برگزاري quiz، بررسي ميزان پيشرفت ايشان، رفع اشكال دانشجويان به كمك استاد و كسب آمادگي براي آزمون پاياني مي‌باشد. بنابراين دانشجويان به نحوي تشويق شوند كه تنها با تكيه بر اطلاعات خود، در آزمون شركت كنند و براي بدست آوردن سئوالات از كلاس‌هاي ديگر يا دانشجويان ترم‌هاي گذشته، تلاش نكند.
 3. لطفا برگه اخر اين دستورالعمل را جدا كرده و نظر خود را در مورد اين روش كار نوشته و به کالج بین الملل تحويل دهيد.
جستجو:        
تعداد رکورد:0
Close