این سایت جهت تمرین های صحیح نوشتن جمله و تست cloze میباشد که توانایی فرد را در نوشتن جملات تقویت میکند.
هنگام ورود به سایت هر یک از موضوعات آمده را انتخاب نموده و تمارین آن را انجام دهید.

 


این سایت آموزش نگارش را از مسائل ابتدایی شامل Punctuationشروع کرده با متون ساده ادامه میدهد.

 


در این سایت تمارین تقویت نگارش جمله آورده شده که میبایست به صورت آنلاین انجام شود ودر انتها پاسخ تمارین را مشاهده نماید.

 


این سایت موضوعات مختلف را به همراه سوالاتی راجع به همان موضوع جمع آوری نموده و از زبان آموز خواسته شده که متن کوتاهی با کمک گرفتن از سوالات و تصویر آورده شده بنویسند. 

این سایت به آموزش نگارش متون آکادمیک پرداخته است و در صفحه اول ساختار این نوع متون را بیان نموده. پس از مطالعه آن از ستون سمت چپ صفحه موضوعات مختلف را انتخاب نموده و مطالعه نمایید.

 


این سایت به آموزش فنون نگارش پرداخته است که به صورت شفاف دسته بندی شده. زبان آموزان وارد هر یک از موضوعات شده و مطالعه نمایند.

 

 

 

 

 

 

جستجو:        
تعداد رکورد:0
Close