4


این سایت موضوعات مختلف در مکالمه از قبیل محاوره- تجارت- مسافرت و غیره را جمع آوری نموده و هر موضوع را سطح بندی کرده است.  

1

در این سایت میتوانید یک مکالمه واقعی داشته باشید. از سمت چپ (بالا) صفحه موضوع مکالمه را انتخاب نموده تا جملات آن در سمت چپ نمایش داده شود. سپس بر روی هر جمله کلیک نموده تا برای شما خوانده شود.

3

این سایت به آموزش مهارت مکالمه از طریق ارائه معانی مختلف واِگان در جملات و همچنین ارائه اصطلاحات می پردازد. در صفحه فوق تمرین هایی جهت خود آزمایی نیز وجود دارد.

2

 

در این سایت موضوعات مختلف جمع آوری شده است. با انتخاب موضوع مورد نظر اصطلاحات کاربردی آن موضوع نمایش داده میشود.

 

 

 

 

 

جستجو:        
تعداد رکورد:0
Close