تعداد بازدید : 1606

همکاران

Avatar

 

دکتر کورش جعفریان

ریاست کالج بین الملل

تلفن:88952961-021 (داخلی 130)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک: Intl-college@tums.ac.ir

Avatar

 

دکتر سکینه شب بیدار

معاون آموزشی و مشاور اجرایی کالج بین الملل

تلفن:88952961-021 (داخلی 130)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک:  s_shabbidar@tums.ac.ir

Avatar

 

دکتر عنایت اله شعبانی

مدیر گروه زبان های خارجی

تلفن:88952961-021 (داخلی 130)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک: eshabani@tums.ac.ir

Avatar

 

-

ریاست کرسی زبان فارسی

تلفن:88952961-021 (داخلی 130)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک:

Avatar

 

دکتر محمدجعفر کندی

عضو هیئت علمی گروه زبان های خارجی

تلفن:88952961-021 (داخلی 130)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک:   

Avatar

 

دکتر امیر رخشان 

عضو هیئت علمی گروه زبان های خارجی

تلفن:88952961-021 (داخلی 130)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک:   

Avatar

 

دکتر سید یاسین یزدی امیرخیز

عضو هیئت علمی گروه زبان های خارجی

تلفن:88952961-021 (داخلی 130)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک: 

Avatar

 

دکتر عنایت اله شعبانی

عضو هیئت علمی گروه زبان های خارجی 

تلفن:88952961-021 (داخلی 130)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک: 

Avatar

 

وحید نورانی

مسئول امور اداری و عمومی 

تلفن:88952961-021 (داخلی 125)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک:  v.noorani777@gmail.com 

Avatar

 

مهسا مصاحبه 

مسئول دفتر ریاست و کارشناس زبان عربی 

تلفن:88952961-021 (داخلی 130)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک:   

Avatar

 

شقایق الکائی

کارشناس آموزش دوره های بین الملل

تلفن:88952961-021 (داخلی 129)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک: intlcollegecourses@gmail.com

Avatar

 

-

کارشناس آموزش زبان انگلیسی 

تلفن:88952961-021 (داخلی 121)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک: tums.language.academy@gmail.com 

Avatar

 

دکتر زهرا سادات حسینی

کارشناس آموزش زبان فارسی دانشجویان بین الملل  

تلفن:88952961-021 (داخلی .)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک:  tums.language.academy@gmail.com 

Avatar

 

آیدا صفرپور

کارشناس آموزش زبان فارسی و فرانسه

تلفن:88952961-021 (داخلی 122)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک:  tums.language.academy@gmail.com 

Avatar

 

مهین سجادی

کارشناس آموزش زبان انگلسی دانشجویان

تلفن:88952961-021 (داخلی 146)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک: 

Avatar

 

-کتایون امانی

کارشناس آموزش زبان انگلیسی دانشجویان

تلفن:88952961-021 (داخلی 125)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک:  

Avatar

 

دکتر فائقه شاه حسینی

کارشناس آموزش زبان فارسی دانشجویان بین الملل

تلفن:88952961-021 (داخلی 143)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک:   

Avatar

 

وحید عدلی 

کارشناس آموزش

تلفن:88952961-021 (داخلی .)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک:   

Avatar

 

مینا ملکی

کارشناس رایانه

تلفن:88952961-021 (داخلی 144)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک: 

Avatar

 

-

حسابدار 

تلفن:88952961-021 (داخلی 130)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک: 

 

 

Close