تعداد بازدید : 1362

همکاران

Avatar

 

دکتر کورش جعفریان

ریاست کالج بین الملل

تلفن:88952961-021 (داخلی 130)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک: Intl-college@tums.ac.ir

Avatar

 

دکتر سکینه شب بیدار

معاون آموزشی و مشاور اجرایی کالج بین الملل

تلفن:88952961-021 (داخلی 130)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک:  s_shabbidar@tums.ac.ir

Avatar

 

دکتر عنایت اله شعبانی

مدیر گروه زبان های خارجی

تلفن:88952961-021 (داخلی 130)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک: eshabani@tums.ac.ir

Avatar

 

-

ریاست کرسی زبان فارسی

تلفن:88952961-021 (داخلی 130)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک:

Avatar

 

زهرا سادات حسینی

کارشناس آموزش زبان فارسی دانشجویان بین الملل  

تلفن:88952961-021 (داخلی 125)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک:  tums.language.academy@gmail.com 

Avatar

 

آیدا صفرپور 

کارشناس آموزش زبان فارسی و زبان فرانسه

تلفن:88952961-021 (داخلی 122)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک:  tums.language.academy@gmail.com 

Avatar

 

شقایق الکائی

کارشناس آموزش دوره های بین الملل

تلفن:88952961-021 (داخلی 129)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک: intlcollegecourses@gmail.com

Avatar

 

-

کارشناس آموزش زبان انگلیسی 

تلفن:88952961-021 (داخلی 121)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک: tums.language.academy@gmail.com 

Avatar

 

وحید نورانی

کارشناس  دوره های داخلی و مسئول امور اداری و عمومی

تلفن:88952961-021 (داخلی 127)

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

پست الکترونیک: intlcollege_sht_course@sina.tums.ac.ir

Close