برنامه کلاسی زبان انگلیسی کارمندان و اعضای هیئت علمی

 

کلاس های ساختمان کالج بین الملل

ردیف سطح روزهای کلاس ساعات کلاس استاد تاریخ آزمون شماره کلاس لیست کلاسی
1 1 دوشنبه و چهارشنبه 8-9:30 خانم اصغری 98/12/11  104 مشاهده
2 2   يكشنبه و سه شنبه 16:30-18 خانم ژاله 98/12/11 104 مشاهده
3 3 دوشنبه و چهارشنبه 15-16:30 خانم دکتر عسگری 98/12/11 403 مشاهده
4 3 دوشنبه و چهارشنبه 8-9:30 خانم دکتر عسگری 98/12/11 105 مشاهده
5 3   يكشنبه و سه شنبه 15-16:30 خانم معنوی 98/12/11 404 مشاهده
6 3 يكشنبه و سه شنبه 8-9:30 آقای سائسی 98/12/11 304 مشاهده
7 4 يكشنبه و سه شنبه 8-9:30 خانم اصغری 98/12/11 105 مشاهده
8 4 يكشنبه و سه شنبه 16:30-18  خانم دکتر شاه حسینی 98/12/11 105 مشاهده
9 4 دوشنبه و چهارشنبه 16:30-18 خانم دکتر عسگری 98/12/11 104 مشاهده
10 5 يكشنبه و سه شنبه 16:30-18 خانم معنوی 98/12/11 404 مشاهده
11 6 يكشنبه و سه شنبه 8-9:30 خانم باوند پور 98/12/13 101 مشاهده
12 6 دوشنبه و چهارشنبه 16:30-18 خانم دکتر عسگری 98/12/13 403 مشاهده
13 7 يكشنبه و سه شنبه 8-9:30 خانم محمدزاده 98/12/13 404 مشاهده
14 7 دوشنبه و چهارشنبه 15-16:30 خانم معنوی 98/12/13 401 مشاهده
15 7 يكشنبه و سه شنبه 15:30-17:00 خانم دکتر عسگری 98/12/13 403 مشاهده
16 8 يكشنبه و سه شنبه 16:30-18 خانم بیرقی 98/12/13 301 مشاهده
17 8 يكشنبه و سه شنبه 14-15:30 خانم دکتر عسگری 98/12/13 403 مشاهده
18 8 يكشنبه و سه شنبه 14-15:30 خانم عباسی 98/12/13 303 مشاهده
19 8 يكشنبه و سه شنبه 8-9:30 خانم دکتر عسگری 98/12/13 303 مشاهده
20 9 يكشنبه و سه شنبه 16:30-18 خانم داودی 98/12/13 303 مشاهده
21 9 دوشنبه و چهارشنبه 15-16:30 آقای فتحی 98/12/13 104 مشاهده
22 10 دوشنبه و چهارشنبه 16:30-18 خانم معنوی 98/12/12 405 مشاهده
23 10 شنبه و دوشنبه 8-9:30 خانم موسوی 98/12/12 304 مشاهده
24 11 يكشنبه و سه شنبه 8-9:30 خانم عباسی 98/12/12 302 مشاهده
25 12 شنبه و سه شنبه 15-16:30 آقای فتحی 98/12/12 104 مشاهده
26 12 يكشنبه و سه شنبه 8-9:30 خانم داودی 98/12/12 405 مشاهده
27 13 شنبه و دوشنبه 8-9:30 آقای دکتر نوروزی 98/12/12 303 مشاهده
28 14 شنبه و دوشنبه 8-9:30 خانم نفیسی 98/12/12 402 مشاهده
29 15 دوشنبه و چهارشنبه 8-9:30 خانم چاهیان 98/12/12 302 مشاهده
30 16 دوشنبه و چهارشنبه 13:30-15 آقای فتحی 98/12/12 304 مشاهده
31 Discussion يكشنبه    15-16:30 اقای فتحی - 405 مشاهده
32              

 

 بیمارستانهـــــــــــــــــا، مراکز درمــــــانی و پــــــژوهشی

 

ردیف سطح روز های کلاس ساعات کلاس نام استاد تاریخ امتحان محل برگزاری لیست کلاسی
1 3 يكشنبه و سه شنبه 15 - 16:30 خانم اصغری 98/12/11 معاونت دانشجويی مشاهده
2 Discussion دوشنبه 7:30 9 آقای کشتكار   معاونت بهداشت و درمان مشاهده
3 2 شنبه و دوشنبه 9:15 10:45 آقای خان احمدی 98/12/11 معاونت بهداشت و درمان مشاهده
4 5 شنبه و دوشنبه 12:30-11:00 آقای خان احمدی 98/12/11 معاونت بهداشت و درمان مشاهده
5 Discussion دوشنبه  7:30 9 خانم عباسی   معاونت غذا و دارو مشاهده
6 2 شنبه 14:30 - 16:00 خانم اصغری 98/12/11 معاونت غذا و دارو مشاهده
7 2 يكشنبه 7:30 9   98/12/11 معاونت غذا و دارو مشاهده
8 12 يكشنبه و سه شنبه 14:00 - 15:30 خانم سامانی 98/12/12 دانشكده داروسازی مشاهده
9 5 يكشنبه و سه شنبه 12 - 13:30 خانم داودی 98/12/11 دانشكده داروسازی مشاهده
10 5 دوشنبه و چهارشنبه 7:00 8:30 خانم دکتر شاه حسینی 98/12/11 دانشكده مجازی مشاهده
11 Discussion دوشنبه و چهارشنبه 15:00 - 16:30 خانم دکتر شاه حسینی   دانشكده مجازی مشاهده
12 10 يكشنبه و سه شنبه 12:00 - 13:30 خانم سامانی 98/12/12 دانشكده دندان پزشكی مشاهده
13 2 يكشنبه و سه شنبه 15:30 - 17:00 خانم سامانی 98/12/11 دانشكده دندان پزشكی مشاهده
14 5 دوشنبه و چهارشنبه 15:30 - 17:00 خانم صمصامی 98/12/11 دانشكده دندان پزشكی مشاهده
15 7 دوشنبه و چهارشنبه 14:00 - 15:30 خانم صمصامی 98/12/13 دانشكده دندان پزشكی مشاهده
16 Discussion شنبه و يكشنبه  7:30 8:30 آقای فتحی 98/12/11 دانشكده پرستاری مشاهده
17 5 يكشنبه و سه شنبه 13:30-12 دکتر شاه حسینی 98/12/11 بیمارستان بهرامی مشاهده
18 5 يكشنبه و سه شنبه 14:00 - 15:30 دکتر شاه حسینی 98/12/11 بیمارستان بهرامی مشاهده
19 4 دوشنبه و چهارشنبه 13:00 - 14:30 خانم عابدينی 98/12/11 بیمارستان رازی مشاهده
20 5 دوشنبه و چهارشنبه 14:30 - 16:00 خانم عابدينی 98/12/11 بیمارستان رازی مشاهده
21 2 يكشنبه و سه شنبه 13:00 - 14:30 آقای سائسی 98/12/13 بیمارستان روزبه مشاهده
22 9 يكشنبه و سه شنبه 14:30 - 16:00 آقای سائسی 98/12/13 بیمارستان روزبه مشاهده
23 2 يكشنبه و سه شنبه 16 - 17:30 آقای سائسی 98/12/13 بیمارستان روزبه مشاهده
24 4 شنبه و چهارشنبه 14:00 - 15:30 آقای سائسی 98/12/11 بیمارستان بهارلو مشاهده
25              
26 12 دوشنبه و چهارشنبه 7:30 9:00 خانم داودی 98/12/12 بیمارستان سینا مشاهده
27 4 شنبه و دوشنبه 14:00 - 15:30 آقای خان احمدی 98/12/11 بیمارستان ضیائیان مشاهده
28 4 يكشنبه و سه شنبه 14:00 - 15:30 خانم عابدینی 98/12/11 بیمارستان امام مشاهده
29 5 دوشنبه و چهارشنبه 14:00 - 15:30 خانم داوودی 98/12/11 بیمارستان امام مشاهده
30 Discussion شنبه 12:30-14 خانم اصغری   بیمارستان امام مشاهده
31 9 يكشنبه و سه شنبه 14:00 - 15:30 خانم داوودی 98/12/13 مرکز طبی کودکان مشاهده
32 4 دوشنبه و چهارشنبه 14:00 - 15:30  خانم صابر 98/12/11 مرکز طبی کودکان مشاهده
33 2 دوشنبه و چهارشنبه 15:30 - 17:00  خانم صابر 98/12/11 مرکز طبی کودکان مشاهده
34   يكشنبه و سه شنبه 14-15:30     دانشكده طب ايرانی مشاهده
               
               
               

 

Close