کارگاه زبان فارسی

 

  آموزش فعلهای حرکتی در زبان فارسی            اطلاعات کارگاه                پایان مهلت ثبت نام

 

 


 

 

  تدریس عملی مهارت شنیدن                         اطلاعات دوره                   پایان مهلت ثبت نام

 

 


 

 

 

  آموزش نرم‌ افزار PRATT                              اطلاعات دوره                  پایان مهلت ثبت نام

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

Close