ارزشيابي دانشجويان دكتراي تخصصي

نكاتي درخصوص آموزش و ارزشيابي دانشجويان دكتراي تخصصي (Ph.D.)

دانشجويان سطح دكتراي تخصصي با سوابق علمي مختلف از نظر رشته تخصصي و سطح دانش زباني خود وارد دانشگاه مي‌شوند. بنابراين بايد براي ايشان روشن باشد كه از هر سطحي شروع كنند بايد حداقل‌هاي مورد نياز را در درس زبان انگليسي كسب نمايند. بنابراين صرفاً ميزان پيشرفت ايشان ملاك موفقيت نخواهد بود و بايد قادر باشند حداقل توانايي‌هاي زباني را كه از طرف کالج بین الملل و براساس سرفصل‌ها تعیین مي‌شود كسب نمايند.

در اين راستا لازم است اساتيد و دانشجويان نكات زير را مورد توجه قرار دهند:

 1. كليه دانشجويان در اولين فرصت با هماهنگي استاد محترم و کالج بین الملل به مركز مراجعه نموده و در آزموني كه دانش زبان عمومی ایشان را در شروع دوره  نشان می دهد شركت ‌نمايند.
 2. حداقل 15 جلسه كلاس در طول ترم بايد تشكيل شود. لطفاٌ پس از پايان ماه اول، زمان جلسات را طوري تنظيم كنيد كه همزمان با اتمام زمان كلاسها، 15 جلسه به اتمام برسد. درصورت نياز با هماهنگي دانشجويان و کالج بین الملل در ابتداي ترم زمان و مكان كلاسهاي جبراني را تعيين كنيد.
 3. دانشجويان مي‌توانند حداكثر 3 جلسه در طول ترم غيبت موجه داشته باشند و بابت هر غيبت 25/0 از نمره كلاسي ايشان كسر خواهد شد (دانشجوياني كه بيش از 3 جلسه غيبت دارند، براي حذف درس به مركززبان معرفي شوند).
 4. دانشجويان در مجموع 20 مقاله درخصوص مطالب تخصصي رشته خود تهيه و به استاد تحويل مي‌دهد. در يك ماه اول ترم اين مطالب بايد در اختيار كليه دانشجويان قرار گيرد. دانشجويان مي‌توانند و بهتر است با هماهنگي با يكديگر از مقالات معرفي شده در ساير دروس (توسط اساتيد يا دانشجويان) براي استفاده و تمرين در كلاس زبان استفاده كنند. استاد محترم در جلسه اول حداقل 1 مقاله براي كار در اختيار دانشجويان قرار دهند.  سوالات واژگان آزمون پاياني از مقالات ارائه شده  در كلاس داده مي‌شود.
 5. يكي از فعاليت‌هاي مهم دانشجويان در كلاس بررسي مقالات (article appraisal) مي‌باشد كه شامل: نوع تحقيق، سوال تحقيق، نمونه تحقيق، تجزيه و تحليل آماري، نتيجه گيري، زبان مقاله و عموميت دادن اين طرح به شرايط كشورمان مي‌باشد. اين تجزيه و تحليل را دانشجويان مي‌بايست هم بصورت نوشتاری و هم بصورت شفاهي در كلاس ارائه دهند.
 6. در طول ترم هر دانشجو يك lecture براساس مقاله‌اي (جدا از مقالاتی که سركلاس ارائه شده) بصورت power point ارائه مي‌دهد.
 7. پيشنهاد مي‌شود اساتيد در اولين جلسه با مشورت با دانشجويان و باتوجه به نيازهاي زباني آنها اهداف و فعاليت‌هاي دوره را تعيين و نوع انجام اين فعاليت و زماني كه در كلاس به آن اختصاص داده مي‌شود را مشخص كنند.
 8. دانشجويان مي‌بايست حداقل 60 درصد نمره بخش تخصصي آزمون پاياني را كسب كنند تا بتوانند نمرات كلاسي را دريافت كنند.
 9. با هماهنگي دانشجويان و استاد 40 تا 50 درصد از نمره پاياني به آزمونهاي مركز تعلق مي‌گيرد.در صورتیکه با هماهنگی استاد و دانشجویان 40% یا 50%  از نمره پاياني به امتحانات مرکز زبان اختصاص یافت، برای نمرات زبان عمومی و اختصاصی، دانشجویان می توانند یکی از بارم بندی های زیر را برای آزمونهای مرکز انتخاب کنند:

                   5 نمره اختصاصي 3 نمره عمومی                                  4 نمره اختصاصي6 نمره عمومي 

                  4 نمره اختصاصي 4 نمره عمومي                                  5 نمره اختصاصي 5 نمره عمومي      

                  3 نمره اختصاصي 5 نمره عمومي                       6 نمره اختصاصي 4 نمره عمومي

                    

      10-     بارم بندی بخشهای مختلف آزمون پایانی تخصصی بترتیب زیر می باشد:

 -    20 تا 25 سوال واژگان (پاسخ تمامی سوالات بخش واژگان  براساس جزوه های ارائه شده در کلاس می باشد.)

-      15تا 17 سوال) cloze متن این بخش می تواند خارج از مطالب ارائه شده در کلاس ولی بر          اساس آن مطالب باشد.(

-      15تا 18 سوال درک مطلب ( 3 تا 4 متن هرکدام با 200 تا 250 کلمه خارج از مقالات کار شده در کلاس انتخاب خواهد شد.)

-      یک مقاله مانند مقالاتی که در کلاس مورد بررسی قرار گرفته به دانشجویان داده می شود و در مورد تجزیه و تحلیل ونقد آن سوالاتی مطرح می شود که دانشجویان بطور تشریحی به آنها پاسخ میدهند.

 1. براي تقويت زبان عمومي لازم است دانشجويان باتوجه به نتايج سطح بندي ابتدا برروي كتاب‌هاي Interactions 1& 2(Reading & Listening) (براي كساني كه زير 40% در سطح بندي نمره آورده‌اند) و سپس كتاب Mosaic كار كنند و مطالب آن را بخوبي فراگيرند. مطالب شنيداري، دستوري و درك مطلب كه سطح دانش زباني دانشجويان را رشد مي‌دهد مي‌تواند در تقويت زبان تخصصي و كسب امتياز بهتر در آزمون زبان عمومي به دانشجويان كمك كند.

درصورتيكه در مركززبان كلاس تقويت زبان عمومي تشكيل شود دانشجويان مي‌توانند با ارائه معرفي نامه از دانشكده در اين كلاسها شركت نمايند.

دانشجويان گرامي هرگونه پيشنهادي براي بهتر برگزار شدن كلاس‌ دارند حتماً با استاد محترم و کالج بین الملل درميان بگذراند.

در پايان مواردي كه در دوره‌هاي گذشته براي كار در كلاس و اهداف دوره توسط دانشجويان و اساتيد مشخص شده براي كمك به تعيين اهداف آورده مي‌شود :

 • نامه نگاري (دعوت از فردي‌، پاسخ به دعوت‌، خريد وسايل‌، توصيه‌نامه‌، درخواست بورس و ...
 • نوشتن Cover letter, resume, CV
 • آشنايي با roots و affixes مربوط به رشته تحصيلي دانشجويان
 • بحث گروهي در خصوص يك موضوع
 • هدايت دانشجويان از طريق Net براي تقويت واژگان و دستور
 • نامه نگاري از طريق email بين استاد و دانشجو
 • راهنمايي در مورد نوشتن مقاله يا چكيده مقاله به زبان انگليسي
 • دعوت از سایر اساتید (مسلط به زبان انگلیسی) برای شرکت در  Journal Club
 • معرفی منابع زبانی برای تقویت زبان عمومی و کنترل یادگیری دانشجویان در کلاس از طریق آزمون

 

 

Close