معرفی معاونت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر سکینه شب بیدار

 

معاون آموزشی کالج بین الملل

 

تلفن:88952961-021 (داخلی 130)

 

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

 

پست الکترونیک:  s_shabbidar@tums.ac.ir

 

 

 

 

Close