امتحانات زبان انگلیسی کارکنان/پاییز 98

 

نمرات کلاس های برگزار شده در ساختمان کالج بین الملل

 

ردیف

سطح

نام استاد

روز کلاس

تاریخ امتحان

لیست کلاسی و نمره پایان ترم

1

1

خانم عابدینی

یکشنبه، سه شنبه

1398/9/17

مشاهده

2

2

خانم عابدینی

دوشنبه و چهارشنبه

1398/9/17

مشاهده

3

2

خانم دکتر شاه حسینی

دوشنبه و چهارشنبه

1398/9/17

مشاهده

4

2

خانم دکتر شاه حسینی

يكشنبه و سه شنبه

1398/9/17

مشاهده

5

2

خانم اصغری

يكشنبه و سه شنبه

1398/9/17

مشاهده

6

3

آقای سائسی

يكشنبه و سه شنبه

1398/9/17

مشاهده

7

3

خانم دکتر عسگری

يكشنبه و سه شنبه

1398/9/17

مشاهده

8

3

خانم دکتر شاه حسینی

یکشنبه و سه شنبه

1398/9/17

مشاهده

9

5

خانم دکتر عسگری

یکشنبه و سه شنبه

1398/9/17

مشاهده

10

5

خانم پناهی

دوشنبه و چهارشنبه

1398/9/17

مشاهده

11

6

خانم پناهی

دوشنبه و چهارشنبه

1398/9/19

مشاهده

12

6

خانم دکتر عسگری

یکشنبه و سه شنبه

1398/9/19

مشاهده

13

7

خانم داوودی

یکشنبه و سه شنبه

1398/9/19

مشاهده

14

7

خانم معنوی

یکشنبه و سه شنبه

1398/9/19

مشاهده

15

7

خانم عباسی

یکشنبه و سه شنبه

1398/9/19

مشاهده

16

7

خانم باوندپور

یکشنبه و سه شنبه

1398/9/19

مشاهده

17

8

خانم سامانی

یکشنبه و سه شنبه

1398/9/19

مشاهده

18

8

خانم نامنی

دوشنبه و چهارشنبه

1398/9/19

مشاهده

19

9

خانم نامنی

دوشنبه و چهارشنبه

1398/9/18

مشاهده

20

9

خانم داوودی

شنبه و دوشنبه

1398/9/18

مشاهده

21

10

خانم عباسی

یکشنبه و سه­ شنبه

1398/9/19

مشاهده

22

11

خانم داوودی

يكشنبه و سه شنبه

1398/9/19

مشاهده

23

11

آقای فتحی

شنبه و سه­ شنبه

1398/9/19

مشاهده

24

12

خانم چاهیان

دوشنبه و چهارشنبه

1398/9/18

مشاهده

25

13

آقای دکتر نوروزی

شنبه و دوشنبه

1398/9/18

مشاهده

26

14

خانم نفیسی

دوشنبه و چهارشنبه

1398/9/18

مشاهده

27

15

اقای فتحی

دوشنبه و چهارشنبه

1398/9/18

مشاهده

 

 

 

 
 
نمرات کلاسهای برگزار شده در  دانشکده ها و مراکز درمانی
 
ردیف سطح نام استاد روز کلاس مکان

لیست کلاسی و

نمره پایان ترم
1 2 خانم اصغری یکشنبه و سه شنبه معاونت دانشجویی مشاهده
2 خانم اصغری شنبه معاونت غذا و دارو مشاهده
3 1 اقای کشتکار یکشنبه معاونت غذا و دارو مشاهده
4 11 خانم سامانی یکشنبه و سه شنبه دانشکده داروسازی مشاهده
5 4 خانم داودی یکشنبه و سه شنبه دانشکده داروسازی مشاهده
6 9 خانم سامانی یکشنبه و سه شنبه دانشکده دندانپزشکی مشاهده
7 1 خانم نعمتی یکشنبه و سه شنبه دانشکده دندانپزشکی مشاهده
8 4 خانم معنوی دوشنبه و چهارشنبه دانشکده مجازی مشاهده
9 4 خانم داودی دوشنبه و چهارشنبه بیمارستان امام مشاهده
10 3 خانم صابر یکشنبه و سه شنبه بیمارستان امام مشاهده
11 8 خانم داودی یکشنبه و سه شنبه مرکز طبی کودکان مشاهده
12 1 خانم صمصامی دوشنبه و چهارشنبه مرکز طبی کودکان مشاهده
13 3 خانم صمصامی دوشنبه و چهارشنبه مرکز طبی کودکان مشاهده
14 3 خانم عابدینی دوشنبه و چهارشنبه بیمارستان رازی مشاهده
15 4 خانم عابدینی دوشنبه و چهارشنبه بیمارستان رازی مشاهده
16 4 خانم دکتر موسوی شنبه و دوشنبه معاونت بهداشت و درمان مشاهده
17 1 خانم دکتر موسوی شنبه و دوشنبه معاونت بهداشت و درمان مشاهده
18 3 خانم اصغری دوشنبه و چهارشنبه بیمارستان بهارلو مشاهده
19 3 آقای خان احمدی سه شنبه و چهارشنبه بیمارستان ضیاییان مشاهده
20 1 آقای سائسی یکشنبه و سه شنبه بیمارستان روزبه مشاهده
21 8 آقای سائسی یکشنبه و سه شنبه بیمارستان روزبه مشاهده
22 4 آقای سائسی یکشنبه و سه شنبه بیمارستان بهرامی مشاهده
23 4 آقای سائسی یکشنبه و سه شنبه بیمارستان بهرامی مشاهده

 

 

 

 

 

 

 

Close