فهرست اساتید آموزش زبان انگلیسی

 

 

 

 

دکترمحمدحسین  نوروزی

 

 

سجاد فتحی

 

 

 دکتر فائقه شاه حسینی 

 

 

دکتر آزاده عسگری

رزومه

 

دکتر فاطمه سادات موسوی

 

 

 سمانه داوودی

 

 

مریم عباسی

 

 

مهسا معنوی

 

 

مرجان چاهیان

 

 

ژاله پناهی

 

 

مهدیه نفیسی

 

 

فاطمه سامانی

 

 

احمد خان احمدی

 

 

حمید کشتکار

 

 

 متین سایسی

 

 

افسانه نامنی

 

 

نغمه باوندپور

 

 

نرگس لقایی

 

 

زهرا صابر

 

 

فاطمه صمصامی

 

 

دکترالناز اولادرستم

 

 

لیلا اصغری

 

 

مریم عابدینی

 

 

نعمتی

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Close