تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۸ مهر  

امتحانات

ردیف

سطح

نام استاد

روز کلاس

تاریخ امتحان

لیست کلاسی و نمره پایان ترم

1

سطح 1

سرکار خانم مریم نصر اصفهانی

یکشنبه -سه شنبه

98/9/17

مشاهده

2

سطح 1

سرکار خانم منا خداپرست

شنبه-  چهارشنبه

98/9/27

مشاهده

3

سطح 2

سرکار خانم شهرزاد پناهی

شنبه-  چهارشنبه

98/9/27

مشاهده

4

سطح 2

سرکار خانم مریم نصر اصفهانی

شنبه-  چهارشنبه

98/9/16

مشاهده

5

سطح 3

سرکار خانم منا خداپرست

شنبه-  چهارشنبه

98/9/17

مشاهده

6

سطح 3

سرکار خانم سحر امدادی

یکشنبه-  سه شنبه

98/9/17

مشاهده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نظر شما :
captcha
Close