دوره ها و کارگاه های آموزشی واحد توانمند سازی کارکنان و اعضای هیئت علمی

کالج بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

جهت ثبت نام و شرکت در دوره ها و کارگاه های واحد توانمند سازی کاکنان و اعضای هیئت علمی کالج بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران میتوانید با کلیک بر روی هر یک از عناوین ذیل اقدام به ثبت نام نمایید.

 


 

English for Academic Correspondence                  

 

About This Program

Date:99/9/26                                                                                                       

      

 


      

English for Keynote Speech                    

 

About This Program

Date:99/9/24                                                                                                      

      

 


 

English for Poster Presentation                     

 

About This Program

Date:99/8/26                                                                                                      

 

     


English for How to Moderate a Webinar                    

 

About This Program

 Date:99/7/28                                                                                                            

 

      

 


English for Oral Conference Presentation                     

 

About This Program

Date:99/7/23                                                                                                           

      

 


 

 

                                                                     

Close