دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
کالج بین الملل
کد : 19082      تاریخ انتشار : ۱۳۹۷ شنبه ۲۲ دي تعداد بازدید : 477

معاونت آموزشی | واحد توانمند سازی کارکنان و اعضای هیئت علمی | آموزش زبان فرانسه | کتب و سطوح آموزشی زبان فرانسه

کتب و سطوح آموزشی

متد آموزشي

تقسيم بندي بخش هاي كتاب

سطح دوره ها

Saison1

1 + Unité 0

 

ترم 1

20جلسه

Saison1

Unité  2/3

Niveau DELF A1

 

ترم 2

20جلسه

Saison1

Unité 4/5/

Niveau DELF A1

 

ترم 3

20جلسه

Saison1

Unité 6/7

Niveau DELF A2

 

ترم 4

20جلسه

Saison1

Unité8 /9

Niveau DELF A2

 

ترم 5

20جلسه

 

 

 

Saison2

Unité 1/2/3

Niveau DELF A2

 

ترم6

20جلسه

Saison2

Unité 4/5/6

Niveau DELF A2

 

ترم 7

20جلسه

Saison2

Unité 7/8/9

Niveau DELF B1

 

ترم 8

20جلسه

 

 

 

Saison3

Unité 1/2/3

Niveau DELF B1

 

ترم9

20جلسه

Saison3

Unité 4/5/6

Niveau DELF B1

 

ترم 10

20جلسه

Saison3

Unité 7/8/9

Niveau DELF B1

 

ترم 11

20جلسه

 

 

 

Saison4

Unité 1/2/3

Niveau DELF B2

 

ترم12

20جلسه

Saison4

Unité 4/5/6

Niveau DELF B2

 

ترم 13

20جلسه

Saison4

Unité 7/8/9

Niveau DELF B2

ترم 14

 

 

 

Edito

Niveau

DELF C1 1

Thème 1-5

ترم15

 

Edito

Niveau

DELF C1 2

Thème 6-10

ترم16

Edito

Niveau

DELF C1 3

Thème 11-15

ترم17

Edito

Niveau

DELF C1 4

Thème 16-20

ترم18

 

                                     
 

Cours de conversation

Paroles en situations

(film, texte facileA1-B2)

Niveau

A1- B2

20جلسه