Skip Navigation Links.
Collapse درباره مادرباره ما
کالج بین الملل
همکاران
Collapse برنامه های آموزشیبرنامه های آموزشی
دوره های منجر به مدرک
دوره های منجر به دیپلم
Collapse دوره های منجر به گواهیدوره های منجر به گواهی
Collapse کارگاه هاکارگاه ها
Collapse کارگاه زبان فارسیکارگاه زبان فارسی
کارگاه آموزش نرم‌افزار PRATT
کارگاه تدریس عملی مهارت شنیدن
کارگاه آموزش فعلهای حرکتی در زبان فارسی راهکاری مبتنی بر شناخت
Collapse کارگاه زبان انگلیسیکارگاه زبان انگلیسی
کارگاه دو روزه تلفظ انگلیسی
تلفظ (انگلیسی)
Collapse کارگاه مرتبط با پزشکیکارگاه مرتبط با پزشکی
متاآنالیز مقدماتی
متاآنالیز پیشرفته
Collapse دوره های کوتاه مدتدوره های کوتاه مدت
دوره کوتاه مدت تغذیه ورزشی
دوره کوتاه مدت آموزش مشاوره ژنتیک بالینی
Collapse دوره های آموزش زبان انگلیسیدوره های آموزش زبان انگلیسی
Collapse دوره های آموزش آزاد زبان انگلیسیدوره های آموزش آزاد زبان انگلیسی
Collapse برنامه کلاسی دوره های آزاد زبان انگلیسیبرنامه کلاسی دوره های آزاد زبان انگلیسی
برنامه کلاسی زمستان 97
سطوح و شهریه کلاس ها آزاد زبان انگلیسی
Collapse دوره های آموزش زبان انگلیسی کارمندان و اعضای هیئت علمیدوره های آموزش زبان انگلیسی کارمندان و اعضای هیئت علمی
آیین نامه و کتاب های زبان انگلیسی کارمندان و اعضای هیئت علمی
Collapse برنامه کلاسی زبان انگلیسی کارمندان و اعضای هیئت علمیبرنامه کلاسی زبان انگلیسی کارمندان و اعضای هیئت علمی
برنامه کلاسی زمستان 97
Collapse واحد آموزش زبان دانشجویان ایرانیواحد آموزش زبان دانشجویان ایرانی
Collapse سرفصل دروسسرفصل دروس
پرستاری و مامائی
پروتز دندان
بهداشت
پیراپزشکی
توانبخشی
دارو سازی
پزشکی
دندانپزشکی
Collapse برنامه کلاس هابرنامه کلاس ها
برنامه کلاس های ترم اول سال تحصیلی 98 - 97
برنامه کلاس های ترم دوم سال تحصیلی 98 - 97
Collapse نحوه تدریسنحوه تدریس
ارزشيابي دانشجويان دكتراي تخصصي
ارزشيابي دانشجويان كارشناسي ارشد
تخصصي داروسازی و دندان پزشکی
تخصصي کارشناسی
تخصصي پزشكي
عمومي دوره دكتري
عمومي كارشناسي
پيش‌ يك و دو دوره كارشناسي
پيش‌ يك و دو دوره دكتري
Collapse قوانین و مقرراتقوانین و مقررات
مقررات اخذ واحد بصورت غیر حضوری
مقررات شرکت در آزمون معافی پیش نیاز 1 و 2
مقررات شرکت در آزمون نهایی کالج بین الملل
قوانین ارائه درخواست به کالج بین الملل
قوانین کلی کلاس ها
آیین نامه آموزشی دانشگاه در خصوص شرایط حضور و غیاب
دانشجویان ورودی جدید
Collapse دوره های آموزش زبان فرانسهدوره های آموزش زبان فرانسه
Collapse دوره های آموزش آزاد زبان فرانسهدوره های آموزش آزاد زبان فرانسه
سطوح کلاس های آزاد زبان فرانسه
Collapse برنامه کلاسی دوره های آزاد زبان فرانسهبرنامه کلاسی دوره های آزاد زبان فرانسه
برنامه کلاسی زمستان 97
Collapse دوره های آموزش زبان فرانسه کارمندان و اعضای هیئت علمیدوره های آموزش زبان فرانسه کارمندان و اعضای هیئت علمی
آیین نامه و شرایط دوره ها زبان فرانسه کارکنان
Collapse برنامه کلاسی زبان فرانسه کارکنانبرنامه کلاسی زبان فرانسه کارکنان
برنامه کلاسی زمستان 97
Collapse دفتر توسعه آموزش (EDO)دفتر توسعه آموزش (EDO)
درباره EDO
اهداف EDO
فعالیت های EDO
لینک های مرتبط
Collapse پیشنهاد همکاریپیشنهاد همکاری
پیشنهاد دوره
درخواست تدریس
اخبار و اطلاعیه ها
گالری عکس
مرکز دانلود
تماس با ما
Close