تعداد بازدید : 92252

enlightened قابل توجه دانشجويان در دروسي كه بيش از يك منبع معرفي شده است رديف 1 منابع ( به جز زبان انگليسي و معارف اسلامي كه همه منابع معرفي شده منبع امتحاني مي باشد)

     به عنوان منبع اصلي جهت مطالعه و آزمون و رديف هاي بعدي به عنوان منابعي جهت مطالعه بيشتر معرفي گرديده است .

enlightenedتذكرمهم : به جز درس تغذيه ، حشره شناسي و زبان انگليسي كه به رشته پزشكي اختصاص دارد، ساير دروس براي رشته هاي پزشكي و دندانپزشكي مشترك مي باشد.

 

نام درس

منابع معرفي شده

آسيب شناسي

Basic Pathology    Kumar , Cortan , Robbins – Saunders (چاپ هشتم سال 2007)

آناتومي

1) Snell Anatomy

(آخرين چاپ)2-Gray’s for student

انگل شناسي

 (آخرين چاپ)    Medical parasitology , Markell  يا ترجمه آن 1)

2- تك ياخته شناسي پزشكي – دكتر ادريسيان – دكتر رضائيان – دكتر قرباني – دكتر كشاورز- دكتر محبعلي 1386

4- بيماريهاي انگل در ايران ( بيماريهاي تك ياخته اي ) دكتر اسماعيل صائبي  

 

ايمني شناسي

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}           الف - ايمنولوژي , تاليف دكتر محمد وجگاني - چاپ دهم سال 1391- ناشر جهاد دانشگاهي  

1-

 يا ترجمه آن Basic Immunology  by : Abul K. Abbas and A. H.Lichman  )Latest Edition          ب-   (

2) يا ترجمه آن Cellular & Molecular Immunology   by : Abul K.Abbas et al )Latest Edition (

3) يا ترجمه آن  Medical Immunology by :  D.Stites etal )Latest Edition (

بافت شناسي

بافت شناسي جان كوئيرا وكتاب بافت شناسي دكترسليماني راد

بهداشت 2

آخرين ويرايش كتاب اپيدميولوژي لئون گورديس ترجمه دكترحسين صباغيان-دكتر كورش هلاكوئي نائيني(منطبق با سرفصل مطالب اصول اپيدميولوژی درس مربوطه)

بيوشيمي

) آخرين چاپ )  1)Harper

(آخرين چاپ )  2) Text book of  Biochemistry , Devlin         

3) Principles of Biochemistrry , Lehninger

تغذيه

1)Krause’s & Food Nutrition & Diet therapy 2008                 2- Basic Nutrition , Robinson                 

 

جنين شناسي

Langman’s medical Embryology , sadler     ( آخرين چاپ )

 

حشره شناسي پزشكي

كليات حشره شناسي پزشكي ( تاليف : م . سرويس ) ترجمه : زعيم , م . سيدي رشتي , م . ع . صائبي , م . ا . انتشارات دانشگاه تهران                    شماره 2089 , 1370

روانشناسي

زمينه روانشناسي هيلگارد ترجمه دكتر محمدتقي براهني و همكاران – 1385- ناشر انتشارات رشد

ژنتيك

1- اصول ژنتيك پزشكي Emery  ترجمه و تاليف دكتر محمدرضا نوري دلوئي -ويرايش چهاردهم- چاپ نخست(چاپ هفتم پياپي) –برگزيده كتاب فصل 1386 وبرگزيده تقدير 1388،جمهوري اسلامي ايران -انتشارات جامعه نگر

2) Essential medical Genetics , J. M. conner (آخرين چاپ )

     

فيزيك پزشكي

1-فيزيك پزشكي تاليف آقايان : دكتر محمدجواد ابوالحسني ، محمدتقي بحريني طوسي ، دكتر سعيد سركار ، دكتر علي اكبر شرفي و دكتر محمدعلي عقابيان – چاپ دوم ، 1387 ، نشر ماه مهر

2-فيزيك پزشكي تاليف دكتر عباس تكاور آخرين چاپ

 

فيزيولوژي

1) Text book of medical physiology , A.Guyton & E.Hall, (W.B.sanders)آخرين چاپ

2) Review of medical physiology , W.F.Ganong , Appleton & Lange

3) Text Book of medical physiology, Berlle & Levy  , Mosby

قارچ شناسي پزشكي

1- كتاب قارچ شناسي پزشكي جامع تاليف دكتر فريده زيني ، دكتر سيدعلي مهبد و دكتر مسعود امامي-انتشارات دانشگاه تهران (آخرين چاپ)

 ( ترجمه دكتر خسروي-آخرين چاپ )2) Medical Mycology , E.G.V. Evans and M.D. Richardson

ميكروب شناسي

1) Medical Microbiology , Jawetz et al. The latest edition

2) Medical microbiology , Murray et al The latest edition

ويروس شناسي

 

1) Medical Microbiology, Jawetz (آخرين چاپ)

2) Medical Microbiology , Murray , 1998

  (آخرين چاپ ) 3) Zinssser microbiology

انديشه اسلامي  

انديشه اسلامي يك-نوشته آيت الله جعفرسبحاني ودكتر محمد محمدرضايي-انتشارات نشر معارف

بهداشت عمومي

 

         1- كليه مطالب مندرج در آخرين چاپ برنامه واكسيناسيون كشوري.

2- مباحث انتخابي از كتاب جامع بهداشت عمومي چاپ سوم ( 1392) مندرج در جدول زير

 

 

رديف

مباحث

شروع صفحه

تعداد صفحه

ملاحظات

1

كليات بهداشت عمومي

1

6

پزشكي ودندانپزشكي

2

سلامت وبيماري

44

14

پزشكي ودندانپزشكي

3

بهداشت براي همه ومراقبت هاي بهداشتي اوليه

76

12

پزشكي ودندانپزشكي

4

نقش سازمان هاي فراملي درتوسعه سلامت

118

16

پزشكي ودندانپزشكي

5

آموزش بهداشت وارتقاي سلامت

204

18

پزشكي

6

كليات بهداشت محيط

254

26

پزشكي

7

بهداشت حرفه اي

544

9

پزشكي

8

بهداشت دهان ودندان

648

27

پزشكي ودندانپزشكي

9

مروري برواژه هاي رايج دربهداشت عمومي

774

28

پزشكي ودندانپزشكي

10

مباني واصول اپيدميولوژي

802

70

پزشكي ودندانپزشكي

11

نظام مراقبت وگزارش دهي

872

16

پزشكي

12

وضعيت موجودنظام مراقبت بيماري هاي واگير

908

6

پزشكي ودندانپزشكي

13

سطوح پيشگيري

914

22

پزشكي ودندانپزشكي

14

بررسي وكنترل همه گيري ها

1010

14

پزشكي

15

اپيدميولوژي وكنترل هپاتيت هاي ويروسي

1140

30

دندانپزشكي

16

جمعيت شناسي پزشكي

1546تاپايان1560

14

پزشكي ودندانپزشكي

17

روش هاي پيشگيري از بارداري

1596

26

پزشكي

18

بهداشت باروري

1666

28

پزشكي

19

تغذيه با شير مادر

1744

14

پزشكي ودندانپزشكي

20

رشد ونمو كودكان

1776

16

پزشكي

21

بهداشت بلوغ ونوجواني  

1820

15

پزشكي

22

بهداشت روان (كليات)

1906

10

پزشكي ودندانپزشكي

 

 

 

 

نام درس

منابع معرفي شده

انقلاب اسلامي

انقلاب اسلامي ايران ويراست چهارم – چاپ معاونت امور اساتيد

زبان انگليسي

الف: زبان تخصصی 1 پزشکی

1. Fitzgerard, P.  McCullagh, M.  and Wright, R. English for Medicine in Higher Education Studies. UK: Garnet Education. 2010.

(بزودی توسط نشر حيدري افست و در بازارموجود خواهد بود)

2. Glendinning, E. and Howard, R. Professional English in Use: Medicine. UK: Cambridge University Press. 2007.

(افست در بازار موجودمی باشد)

 ب: زبان تخصصی 2 پزشکی

1.Vougan, J. Medical English.      ناشر:انتشارات تهران صدا

2. English in Medicine (Publications of Shiraz University of Medical Sciences) 2001

 

توضیح: کتاب English in Medicine  با استفاده ازمتون کتاب ردیف 1 (Medical English)و با اضافه کردن تمرین هایی برای هردرس بوسیله اساتید گروه زبان دانشگاه علوم پزشی شیراز تهیه شده و توسط انتشارات این دانشگاه چاپ شده است .

3-Tahririan, M.H. Ameri-Golestan, A. and Tahririan, M.A. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT Publications (Code 1391-New). 2011 (1389).

ج: از کتاب Medical Terminology (مولف B.J. Cohen)  بخش های Case Study (درکنار متون زبانهای تخصصی یک ودو) جهت یادگیری هرچه بیشتراصطلاحات پزشکی توصیه می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close