کد: 7651      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۱ جمعه ۲۹ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۵ يکشنبه ۷ آذر    تعداد بازدید : 7237

طرح هاي مصوب پژوهشي دانشكده پزشكي

پایان نامه های تصویب شده دانشجویان دانشکده پزشکی پردیس بین الملل سال 1392

 

ردیف نام دانشجو نام اساتید  عنوان پایان نامه 
1 پروین کثیری دکترشهرام گوران بررسی تاثیرتامسولوسین برکاهش ناراحتی ناشی از استنت گذاری  استنت گذاری حالب دربیماران مبتلا به سنگهای  ادراری
دربیمارستان های بهارلو و سینا در سال 93
2 رزیتارمقی دکترمحمدعفت پناه  بررسی آگاهی پزشکان متخصص اطفال وکارکنان مراکز پایش رشد و نمو کودکان درمراکزمنتخب آموزشی بهداشتی درمانی 
شهر تهران در مورد علایم غربالگری اختلال اوتیسم درسال 93- 1392  
3 علیرضامحجوب دکترمحمدعفت پناه  بررسی تاثیرلاموتریژین خوراکی درجلوگیری ازبازگشت علایم افسردگی پس از انفوزیون کتامین داخل وریدی در بیماران 18
 تا 65 ساله مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان مراجعه کننده به بیمارستان ضیائیان در سال 92-93 دریک مطالعه پایلوت 
4 مولودشاددلان دکترمحمدعفت پناه بررسی مقایسه ای سطح سرمی سرب درکودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی -کم توجهی با گروه کنترل دراطفال بیمارستان         
 ضیائیان درسال 93-1392
5 مائده معلم دکترفرزادواقف داوری بررسی اثر اسنفکتروتومی و ترمیم فیشر آنال در مقایسه با اسنفکتروتومی تنها در بهبود فیشر آنال در بیماران مراجعه کننده 
 به بیمارستان ضیائیان در سال 94- 1393
6 حانیه سلطانی دکترشهره موحدی بررسی ارتباط سطح سرمی vitDباابتلا به فیبروم رحمی درجمعیت زنان 18 _ 50 ساله مراجعه کننده به بیمارستان بهارلو 
درسال 1393
7 زهره عسگری دکترمریم کیا  بررسی تاثیر ویتامین D  درمیزان بهبودی موارد افسردگی های مقاوم به درمان در بیماران 18 - 65 ساله مراجعه کننده به  
بیمارستان ضیائیان در سال 93-1392
8 مریم نژادقادری دکترپروین منصوری بررسی عوامل تاثیرگذار در بروز لیکن پلان پیلاریس دربیماران مراجعه کننده به کلینیک تخصصی پوست بیمارستان امام  
خمینی  در سال 93-1392
9 رضاعبایی دکترفرزادواقف داوری  بررسی قدرت تشخیصی سونوگرافی جهت تشخیص بیماری سینوس پیلونیدال درافراد مراجعه کننده به بیمارستان ضیائیان
 درسال 93 - 1392
10 المیراحسینی دکترسهیلانصیری بررسی علل شایع عدم برداشت کلیه ازافرادی که دچارمرگ مغزی شده اند جهت پیوند به بیماران دچار نارسایی کلیه در موارد
ارجاع شده به واحدفراهم آوری اعضاء بیمارستان امام خمینی ازسال 1386-1393 
11 حسین نیازی دکترطیبه سلیمانیان بررسی مورتالیتی قلبی و عروقی و ارتباط آن باعوامل موثردربیماران همودیالیزی دانشگاه تهران در سال  92-1390
12 پروانه سلیمانی دکترشهرام گوران بررسی فراوانی کریپتورکیدیسم وریسک فاکتورهای آن درنوزادان پسر متولدشده ی بیمارستان های بهارلو،میرزاکوچک خان 
و ضیائیان تهران درسال 1392
13 ندا نیک زاد دکترطیبه سلیمانیان بررسی ارتباط بین میزان مورتالیتی و موربیدیتی و بیماری متابولیک استخوانی در بیماران همودیالیزی مراکز دیالیز دانشگاه
 تهران  در سال  93-1391
14 رزاشمس دکترپروین منصوری ارزیابی الگوی مصرف دارو در بیماران مبتلا به پسوریازیس مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان امام خمینی در سال 
 93-1392
15 زهراحسینی دکترشهره موحدی بررسی عوامل موثر در آپنه انسدادی خواب و عوامل موثر بر آن در خانم های مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مراجعه
 کننده به کلینیک زنان بیمارستان بهارلو در سال 93- 1392
16 شیرین بهرامی دکترشهرام گوران بررسی تاثیرداروی آمینوفیلین درکاهش درد و تسهیل دفع سنگ کلیه در بیماران سنگ شکنی برون اندامی با امواج  
 شوکیESWL  در بیمارستان بهارلو درسال93-1392   
17 سپهرصدری زاده دکترنادرعیسوی  بررسی شیوع انواع سل در جمعیت تحت پوشش مرکزبهداشت جنوب تهران درسال 91-1390
18 مینازسادات سیدنورانی دکترعلیرضا بخشنده  بررسی کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن دربیماران پس از پیوند قلب در بیمارستان امام خمینی و مرکز قلب تهران درسال
 94-1392
19 ساسان کالاشلی دکتر محمدعلی عقابیان  بررسی ارتباط غلبه جانبی مغزی با جانبی بودن فعالیت حرکتی در تصویربرداری مغزی عملکردی در افرادی که منطقه حرکتی
 نرمال دارند
20 محمدامین جبلی دکتر طاهره افتخار مقایسه تاثیر داروهای وازواکتیو موضعی و سیلدنافیل در وضعیت علائم اختلالات جنسی زنان 60 - 18 ساله مراجعه کننده به 
 درمانگاه زنان بیمارستان بهارلو در سال93 -1392
21 بارانک موسوی دکترمنوچهر نخجوانی  بررسی خصوصیات بالینی و پاراکلینیکی در بیماران هیپرپاراتیروئیدی مراجعه کننده به بیمارستان امام از سال 1380 تا سال
1390
22 احمدرضاتوسلی دکتراعظم خراسانی  بررسی اثربخشی مترونیدازول خوراکی درمقایسه با دارونما در بیماران مبتلا به فیشرحاد مراجعه کننده به بیمارستان ضیائیان 
در سال 93-1392
23 ساراصمدزاده دکترعباس شکوری بررسی فراوانی پلی مورفیسم  ژن آپولیپوپرونئین E در بیماران مبتلا  به آلزایمر در مقایسه با گروه کنترل در مراکز بهداشتی  
درمانی وابسته دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال93-1392
24 زینب صمدی دکترشهره موحدی بررسی وضعیت نگرش نسبت به نحوه انجام زایمان و عوامل موثر بر آن در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان بهارلو در  
سال94-1393
25 نوبر پاپروسچی دکترفاطمه سیاری فرد  بررسی شیوع اختلالات متابولیسم ویتامین D درکودکان سن 6 ماهه تا 5 ساله مبتلا به febrile seizure مراجعه کننده به 
بیمارستان ضیائیان و مرکز طبی کودکان در سال 93-1392
26 ساغر پاپروسچی دکترفرزادواقف داوری بررسی شیوع بیماری های سایکوتیک در بیماران مراجعه کننده با non- cyclic  mastalgia  به بیمارستان ضیائیان در
سال 93-1392
27 نرگس صالحی دکترپروین منصوری بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک وعوامل همراه لیکن پلان در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان امام خمینی 
  و مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی دانشگاه تهران در سال1392 - 93
28 مریم امامی میبدی  دکترحمیدرضاحکمت  بررسی میزان شیوع عوارض داخل بیمارستانی  PCI  در بیماران CAD مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم 
29 شقایق نوربخش دکترپروین منصوری بررسی شیوع سندرم متابولیک وعوامل موثربرآن دربیماران مبتلا به پسوریازیس مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان 
امام خمینی درسال93 - 1392
30 صباعلیدادیانی دکترپروین منصوری  بررسی شیوع اختلالات کبدی وعوامل موثربرآن در بیماران مبتلا به پسوریازیس مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان  
امام خمینی در سال 93 - 1392
31 زینت بیات دکترزهراجوادی نژاد بررسی ارتباط بین نوروپاتی اتونومیک قلبی عروقی و فانکشن دیاستولیک بطن چپ بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در  
 بیماران مراجعه به درمانگاه قلب بیمارستان بهارلودرسال 93 - 1392

 

نظر شما :
captcha
Close