دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 7648      تاریخ انتشار : ۱۳۹۱ جمعه ۲۹ دي تعداد بازدید : 6214

آیین نامه های پژوهشی

آیین نامه های پژوهشی
پايان نامه بخشي از دوره دكتري عمومي پزشكي است كه طي آن دانشجو موظف است در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خودزيرنظراستاد راهنما به تحقيق بپردازد...

 

پايان نامه

 ماده 74) پايان نامه بخشي از دوره دكتري عمومي پزشكي است كه طي آن دانشجو موظف است در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خودزيرنظراستاد راهنما به تحقيق بپردازد.

ماده75)دانشجويان دوره دكتري عمومي مي بايست از شروع دوره كار آموزي تاقبل از شركت در امتحان جامع پيش كارورزي موضوع پايان نامه خودرا انتخاب و به ثبت برسانند.

تبصره: دانشجويان دوره دكتري عمومي پزشكي چنانچه موضوع پايان نامه خودرا در مدت مقرر به ثبت نرسانند ،

تازمان ثبت  موضوع پايان نامه مجاز به شركت در امتحان جامع پيش كارورزي نمي باشند.

ماده76)استاد با پيشنهاد دانشجو، موافقت استاد راهنما وتاييد گروه آموزشي مربوطه وتصويب شوراي پژوهشي دانشكده مربوطه تعيين مي گردد.

تبصره1: رتبه اسناد راهنما حداقل استادياري است، در موارد استثنايي با تاييد شوراي پژوهشي دانشكده مي توان از اعضاي هيات علمي مربي نيز به عنوان استاد راهنما استفاده نمود.

تبصره2:در موارد خاص و با تصويب شوراي پژوهشي دانشكده و به منظور انجام تحقيقات بين بخشي دانشجو مي تواند بيش از يك استاد راهنما داشته باشد.

ماده77)درصورت لزوم به پيشنهاد استاد راهنما يك نفر از اعضاي هيات علمي يا متخصصان ومحققان برجسته پس از تاييد شوراي پژوهشي دانشكده به عنوان استاد مشاور تعيين مي شود.

تبصره:سقف تعداد پايان نامه هاي دوره دكتري عمومي پزشكي كه به طور همزمان توسط هر استاد راهنما هدايت مي شوند، از فرمولتقسيم تعداد كل دانشجويان ورودي در هرسال به تعداد كل اعضاي هيات علمي دانشكده مربوطه ضرب در عدد 2 بدست مي آيد.در دانشكد ه هايي كه تعداد اعضاء هيات علمي زياد است و با فرمول فوق سقف پايان نامه هر عضو هيات علمي عدد كمي خواهد شد، هر عضوهيات علمي بر اساس مرتبه دانشگاهي وي با تصويب شوراي پژوهشي دانشكده، حداكثر 3 پايان نامه دانشجويان با سال ورودي يكسان را به طور هم زمان مي تواند راهنمايي نمايد.

ماده78)انتخاب موضوع پايان نامه بايستي با هدايت استاد راهنما باشد.

ماده 79) موضوع پايان نامه نبايد تكراري باشد به اين معنا كه پايان نامه با عنوان مشابه يا متفاوت ولي محتواي يكسان در 5 سال اخير در دانشگاه ذيربط گرفته نشده باشد.

تبصره:درموراد خاص وبانظر شوراي پژوهشي دانشكده، در موضوعاتي كه ممكن است نياز به تحقيق مجدد در كمتر از فاصله زماني فوق باشد، اخذ پايان نامه به عنوان و محتواي مشابه بلامانع است.

ماده80)هر دانشجو بايد يك موضوع را بعنوان پايان نامه انتخاب نمايد.

تبصره :انتخاب موضوع پايان نامه توسط گروهي از دانشجويان (حداكثر3 نفر)پس از تاييد استاد راهنما و تصويب شوراي پژوهشي دانشكده به شرط رعايت موارد ذيل مجاز مي باشد.

الف:حجم و اهميت موضوع تحقيق يا تعداد دانشجويان تناسب داشته باشد.

ب:تقسيم بندي موضوع تحقيق به گونه اي باشد كه هريك از دانشجويان ذيربط بتوانند انجام بخش مستقلي از پايان نامه را عهده دار شوند.

ماده 81) جهت ثبت موضوع پايان نامه بايد مراحل ذيل طي شود:

الف: انتخاب موضوع پايان نامه با هدايت استادراهنما

ب: بررسي تكراري نبودن موضوع پايان نامه توسط معاونت پژوهشي دانشكده

ج:تصويب طرح پيشنهادي طرح پيشنهادي پايان نامه در گروه آموزشي مربوط

د: ارائه طرح پيشنهادي پايان نامه از طرف گروه به معاونت پژوهشي دانشكده جهت تصويب در شوراي پژوهشي دانشكده.

ه: ابلاغ مصوبه شوراي پژوهشي دانشكده به استاد راهنما جهت شروع پايان نامه.

تبصره: فاصله زمان ثبت موضوع پايان نامه تا زمان دفاع آن نبايد كمتر از يكسال باشد.

ماده82) هر پايان نامه بايد حاوي موارد زير باشد:

الف: چكيده به زبان فارسي و انگليسي (اهميت وزمينه كار،موادوروش، نتايج ونتيجه گيري)

ب: مقدمه (دلايل اهميت موضوعروش، اطلاعات كلي در زمينه پژوهش واهداف پژوهش)

ج: بررسي متون

د: روش كار ( نوع پژوهش، محيط و مواد پژوهش، حجم ونمونه وروش نمونه گيري، روش جمع آوري اطلاعات، روش تجزيه وتحليل داده ها وانواع آزمون هاي آماري ومراحل انجام كار)

ز: نتايج (استفاده از آزمون هاي آماري، جداول، نمودارها وبيان نتايج)

و:بحث و نتيجه گيري (بررسي نتايج حاصله، مقايسه نتايج باساير مطالعات، بررسي علت تفاوت نتايج پژوهش با ساير مطالعات بررسي نقايص و محدوديت هاي پژوهش، نتيجه گيري نهايي و ارائه پيشنهادات)

ه: مراجع

ماده83)نگارش پايان نامه به زبان انگليسي بلامانع مي باشد ولي لازم است علاوه بر چكيده به زبان انگليسي، چكيده به زبان فارسي نيز داشته باشد.

ماده84) هيات داوران كه مسئوليت تصميم گيري نهايي در مورد پايان نامه ها را بر عهده دارند از اعضاي زير تشكيل مي شود:

1-استاد راهنما

2-استاد مشاور(در صورت وجود)

3- نماينده شوراي پژوهشي دانشكده

4- نماينده گروه آموزشي مرتبط با پايان نامه

5- يك عضو از اعضاي هيات علمي يا محققان و صاحب نظران به انتخاب گروه آموزشي مربوطه

تبصره:مرتبه علمي استاد راهنما واعضاي هيات علمي بايد حداقل استادياري باشد، در شرايط خاص پس از تاييد شوراي پژوهشي دانشكده مي تواند مربي باشد، در خصوص محققان و متخصصان وصاحبنظران داشتن مدرك دكتراي تخصصي الزامي است.

ماده85) ارزشيابي پايان نامه ها توسط هيات داوران در مقياس نمره گذاري از صفر تا بيست صورت مي گيرد و با توجه به نمرات مربوط به چهار درجه به شرح ذيل ممتاز مي شوند

عالي                                                                                     

بسيار خوب

خوب

غير قابل قبول

تبصره: پايان نامه هايي مي توانند درجه عالي را كسب نمايند كه تحقيقاتي بوده ويا در يكي از مجلات عملي معتبر داخل يا خارج از كشور به صورت مقاله چاپ شده و يا اخذ پذيرش چاپ رادراين مجلات ارائه نمايند، بديهي است كه ارائه مقاله ويا اخذ پذيرش چاپ مقاله بايد قبل از دفاع از پايان نامه و تعيين نمره نهايي صورت گيرد.

  ماده 86)كليه دانشجويان موظف به دفاع از پايان نامه خود در آخرين نيمسال تحصيلي مي باشند و چنانچه دانشجو در چهارچوب سنوات مجاز تحصيلي نتواند از پايان نامه خود دفاع و نمره قبولي كسب نمايد. علي رغم اينكه كليه واحدهاي درسي دوره آموزشي مربوطه را با موفقيت گذرانده باشد،اخراج خواهد شد.

ماده 87)تعداد واحدها و نمره پايان نامه در آخرين نيمسال تحصيلي ثبت و دانشجو از رعايت حداكثر واحدهاي مجاز در آخرين نيمسال تحصيلي معاف است.

ماده 88)زمان فارغ التحصيلي دانشجو،زماني است كه تمامي واحدهاي درسي خود را از جمله پايان نامه را گذرانده باشد(هركدام كه موخر باشد).

ماده 89)كليه حقوق مكتسب از پايان نامه متعلق به دانشگاه است.

ماده 90)يك نسخه از خلاصه هر پايان نامه مي بايست به حوزه معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع جهت بهره برداري و اطلاع رساني به ديگر مراكز ارسال گردد.