فرم اطلاعات اداری/شخصی کارکنان و دانشجویان برا پرسشنامه توانمندیهای بین المللی اعضای هیات علمی دا دستورالعمل سفرهای برنامه ریزی شده خارج از کشور دستورالعمل فرصت مطالعاتی خارج از کشور اعضای هیات ع دستورالعمل شرکت در کنگره و ارائه مقاله در همایشهای دستورالعمل ماموریت خارج از کشور فرم 5 برگی اعزام به خارج از کشور

enlightenedفرم اطلاعات اداری/شخصی کارکنان و دانشجویان به خارج از کشور برای کلیه ی اعزامهای به خارج از کشورenlightened

 

کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران اعم از اعضای محترم هیات علمی و غیر هیات علمی و دانشجویان

قبل از اقدام به سفر به خارج از کشور در قالب دوره های فرصت مطالعاتی، کنگره ها، ماموریتها و سفرهای

برنامه ریزی شده، می بایست  به همراه مدارک ارسالی، فرم تکمیل شده زیر را  به معاونت بین الملل دانشگاه ارسال فرمایند.

 

 

 

فرم سفر به خارج از کشور

enlightened پرسشنامه توانمندیهای بین المللی اعضای هیات علمی دانشگاهenlightened

 

Close