فرم اولیه جهت درخواست دوره فرصت مطالعاتی خارج کشور
نام و نام خانوادگی*
 
مرتبه علمی*
 
محل خدمت*
 
شماره تلفن همراه*
 
آدرس ایمیل دانشگاهی(tums.ac.ir@...)*
 
کشور مقصد*
 
دانشگاه/مرکز علمی مقصد*
 
زمینه تحقیقاتی*
 
طول دوره*
 
مقدمه*
 
توضیحات*
 
نتایج مورد نظر*
 
چگونگی بهره برداری از دوره در واحد مربوطه*
 

شامل برگزاری کارگاه، به کارگیری مهارت های کسب شده در طول مدت گذراندن تعهدات

تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *

Close