• دکتر مرجان یغمائی

       مدیر توانمندسازی بین المللی نیروی انسانی

          شماره تماس: 93-88912090 

                                     داخلی: 404

          enlightenedenlightenedenlightenedenlightened

 

  • رویا انصاری پور

            کارشناس مسئول روابط دانشگاهی و اموربین الملل

 

            شماره تماس: 93-88912090 

                                       داخلی: 403

          enlightenedenlightenedenlightenedenlightened

 

  • منصوره احمدي

           کارشناس امور بین الملل

           شماره تماس: 93-88912090 

                                      داخلی: 402

enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened

 

 

  • پدرام کیهانی

           کارشناس امور بین الملل

           شماره تماس: 93-88912090 

                                      داخلی: 416

 

 

enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened

         enlightened شماره تماس مستقیم:88896693    enlightened

 

 

Close