• دکتر محمدحسین نکوفر

 

          مدیر توانمندسازی بین المللی نیروی انسانی

          dira_gsia@tums.ac.ir

         enlightenedenlightenedenlightenedenlightened

 

  • علی صیادی

            کارشناس مسئول روابط دانشگاهی و اموربین الملل

 

            شماره تماس: 93-88912090 

                                       داخلی: 440

          enlightenedenlightenedenlightenedenlightened

 

  • منصوره احمدي

           کارشناس امور بین الملل

           شماره تماس: 93-88912090 

                                      داخلی: 416

 

      enlightenedenlightenedenlightenedenlightened

 

 

  • حسین خدامرادی

           کارشناس امور بین الملل

           شماره تماس: 93-88912090 

                                      داخلی: 404

 

 

         enlightened شماره تماس مستقیم:88896693    enlightened

 

 

Close