اعضای محترم هیات علمی دانشگاه:

خواهشمند است قبل از درخواست استفاده از دوره فرصت مطالعاتی خارج کشور، دستورالعمل مربوطه را مطالعه فرمایید و در صورت حائز شرایط بودن 3 ماه قبل از تاریخ پذیرش مراحل ذیل را انجام دهید:

1-اخذ پذیرش از مراکز معتبر خارج کشور با مشخص بودن موضوع دوره و تاریخ شروع و پایان دوره(دوره نباید منجر به اخذ مدرک شود)

2-تکمیل فرم انگلیسی تحت عنوان(Preliminary Sabbatical Leave Report)  و Submit  آن

3- تهیه پرینت فرم تکمیل شده بند 2، ارائه آن به مدیر گروه(برای اعضای هیات علمی دانشکده ها) و یا به رئیس مرکز تحقیقاتی(برای اعضای هیات علمی مراکز تحقیقاتی) جهت تایید و امضاء

4- ارسال مدارک ذیل از طریق اتوماسیون با نظر موافق مدیر گروه به معاونت بین الملل دانشکده مربوطه با نظر موافق رئیس مرکز به معاونت بین الملل دانشگاه:

الف)فرم امضاء شده بند 3

ب)پروپوزال دوره

ج)پذیرش اخذ شده از مرکز خارج کشور براساس فرمت قید شده در بند 1

د) آخرین حکم استخدامی

ر)یک قطعه عکس

5- طرح موضوع در شورای بورس دانشکده ها/ شورای مراکز تحقیقاتی

6- ارسال نظر شورا با تایید بالاترین مقام محل مسئول خدمت به همراه مدارک فوق از طریق اتوماسیون به معاونت بین الملل دانشگاه جهت طرح موضوع در شورای بورس دانشگاه

7-ارسال مصوبه شورای بورس دانشگاه در پاسخ به نامه دریافت شده : در صورت تایید، متقاضی می بایست:

فرم پرداخت هزینه 3 ماه اول را تکمیل، پرینت گرفته و پس از امضاء با مدارک قید شده در فرم به محل خدمت جهت ارسال از طریق اتوماسیون به معاونت بین الملل دانشگاه تحویل فرمایید.

لازم به ذکر است که احکام 3 ماهه صادر می شود.

 

 

 

enlightenedجهت مشاهده فرم مرحله اول بر روی لینک زیر کلیک نماییدenlightened

Preliminary Sabbatical Leave Report

 

Close