1- تکمیل فرم (Final Sabbatical Leave Report ) و Submit آن- ارسال یک نسخه از آن به گروه و یا مرکز مربوطه

2- ارائه مدارک ذیل به گروه و یا مرکز جهت ارسال از طریق اتوماسیون به معاونت بین الملل دانشگاه:

الف) فرم امضاء شده بند 1

ب) احکام صادر شده دوره

ج) گواهی دوره

د) بلیط رفت و برگشت فرد و خانواده(براساس دستورالعمل دوره)

ر) رسید پرداخت بیمه فرد(براساس دستورالعمل دوره)

 

نکات مهم: 

- لازم به ذکر است تغییر موضوع دوره و یا مکان دوره پس از مصوبه شورای بورس دانشگاه،می بایستدر شورای بورس دانشگاه مجددا مطرح گردد. 

- تاخیر در بازگشت از دوره فرصت مطالعاتی بیش از مدت زمان مصوب شورای بورس دانشگاه، شامل هیچگونه پرداختی نخواهد بود و هزینه های دریافتی می بایست توسط شخص عودت گردد.

- افراد پس از پایان زمان مصوب برای دوره فرصت مطالعاتی نمی توانند بلافاصله از تمدید دوره، مرخصی و یا ماموریت آموزشی استفاده نمایند.

 

 

enlightenedجهت مشاهده فرم مرحله سوم بر روی لینک زیر کلیک نماییدenlightened

Final Sabbatical Leave Report

Close