دستورالعمل دوره ماموریت آموزشی داخل کشور اعضای هیات علمی دانشگاه

(موضوع ماده 26 آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه)

 

مقدمه: اعضای هیات علمی تمام وقت رسمی قطعی، رسمی آزمایشی و پیمانی آموزشی و پژوهشی دانشگاه می توانند با داشتن شرایط

 

و مدارک ذیل با تصویب شورای بورس دانشگاه از ماموریت آموزشی داخل کشور استفاده نمایند:

 

- استفاده از دوره به ازاء حداقل سه سال سنوات خدمت مداوم در مرتبه هیات علمی دانشگاه امکان پذیر است.

 

- طول دوره بر اساس دستورالعمل آموزشی و تایید آموزش محل تحصیل و محل خدمت می باشد.

 

- مدارک لازم جهت درخواست ماموریت و تمدید آن:

 

1. گواهی قبولی در آزمون

 

2. فرم تکمیل شده  ماموریت مندرج بر روی سایت به آدرس

 http://gsia.tums.ac.ir/Images/Download/4391/form_mission.jpg (برای شروع ماموریت و تمدید)

 

3. آخرین حکم استخدامی امضا شده (برای شروع ماموریت و تمدید)

 

4. موافقت محل خدمت ( برای شروع ماموریت و تمدید آن)

 

5. گواهی اشتغال به تحصیل (به شروع ماموریت و تمدید آن)

 

 

 

جستجو:        
Close