دستورالعمل اعطای ماموریت آموزشی داخل کشور به اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 

 

مدارک مورد نیاز برای درخواست ماموریت:

1. گواهی قبولی در آزمون

 

2. فرم تکمیل شده  ماموریت مندرج بر روی سایت به آدرس

 http://gsia.tums.ac.ir/Images/Download/4391/form_mission.jpg (برای شروع ماموریت و تمدید)

 

3. آخرین حکم استخدامی امضا شده (برای شروع ماموریت و تمدید)

 

4. موافقت محل خدمت ( برای شروع ماموریت و تمدید آن)

 

5. گواهی اشتغال به تحصیل (به شروع ماموریت و تمدید آن)

 

 

 

جستجو:        
Close