دستورالعمل استفاده از دوره فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي دانشگاه

(موضوع تبصره 2 ماده 34 آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی)

 

مقدمه :

با استعانت از خداوند متعال و به منظور ايجاد فرصت لازم جهت بهره گيري اعضاي هيئت علمي دانشگاه  از دستاوردهاي علمي و پژوهشي و آشنايي آ نها با دانش نوين در عرصه هاي علوم پزشكي و انتقال و تبادل اطلاعات وتجارب حاصله ، دستورالعمل استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه تدوين گرديد .

ماده 1) استادان، دانشیاران، استادیاران تمام وقت رسمی قطعی، رسمی آزمایشی و پیمانی آموزشی یا پژوهشی دانشگاه می توانند از این دوره در هر نوبت حداقل سه ماه و حداکثر 12 ماه استفاده نمایند.استفاده از دوره به ازاء حداقل 5 سال سنوات خدمت مداوم هیات علمی امکان پذیر است.

تبصره- در موارد خاص و به منظور پیشبرد اهداف دانشگاه، تا سقف 25٪ متقاضیان می تواننددر صورت تصویب شورای بورس دانشگاه پس از 3 سال خدمت مداوم از این فرصت استفاده نمایند.

ماده 2) دانشگاه يا موسسه اي بعنوان ميزبان در داخل يا خارج از کشور جهت انجام دوره قابل قبول است که مورد تاييد دانشگاه  بوده، به نحوي که متقاضي بتواند به موضوعات علمي ، فني و تحقيقاتي که در منطقه دانشگاهی وي امکان دسترسي به آن نيست ، دست يابد.

تبصره- در رابطه با دوره فرصت مطالعاتي درخارج از کشور، صلاحيت کشور و واحد ميزبان ، مدت و موضوع دوره فرصت مطالعاتي ميبايست درمرحله اول به تصويب شورای دانشکده و یا مرکز تحقیقاتی مربوطه و پس از اعلام مراتب به تاييد شورای بورس دانشگاه برسد.

ماده 3) در خواست متقاضي جهت استفاده از دوره فرصت مطالعاتي خارج از کشور پس از کسب نظر مدير گروه آموزشي مربوطه و تاييد رييس دانشکده و يا مرکز تحقيقاتی براي بررسي کارشناسي به حوزه روابط بين الملل دانشگاه ارسال و نتيجه پس از طرح در شوراي بورس دانشگاه به دانشکده و يا مرکز اعلام خواهد شد.

تبصره1- اولویت بندی استفاده از دوره فرصت مطالعاتی براساس تعداد متقاضیان و نیاز دانشگاه به دوره مربوطه توسط شورای بورس دانشگاه انجام خواهد شد.

تبصره2- استفاده کننده از دوره فرصت مطالعاتی خارج از کشور مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل در دوره های منتهی به اخذ مدرک دانشگاهی نمی باشد.

ماده 4) متقاضي در قبال استفاده از فرصت مطالعاتي خارج از کشور به موجب سند رسمی تعهد می نمايد که به مدت سه برابر زمان استفاده از دوره در دانشگاه خدمت نمايد. به منظور حسن اجرای اين تعهد، متقاضي ميباِست به میزان دو برابر کل هزینه های ریالی که قرار است در طول استفاده از دوره براساس این دستورالعمل دریافت نماید،  به صورت سپردن سفته تعهد بسپارد.

ماده 5 ) ميزان مقرري ماهانه (حق ماموریت) که علاوه بر حقوق و مزایا برای استفاده کننده از دوره فرصت مطالعاتی قابل پرداخت خواهد بود بر اساس کشور محل طی دوره به شرح ذیل است ( در خصوص سایر کشورها میزان مقرری توسط شورای بورس تعیین می گردد):  

 

 

 

1 5- مقرري متعلقه بابت همسر به ميزان 60 درصد و بابت فرزندان ( حداكثر دو فرزند ) هريك به ميزان 30 درصد مقرري مندرج در جدول فوق الذكرمي باشد.

2 5- هيچگونه  شهريه اي بابت دوره فرصت مطالعاتی پرداخت نخواهد شد.

تبصره 1- هزينه رفت و برگشت متقاضي و خانواده وي ( حداکثر 4 نفر با احتساب متقاضی) برای یکبار، پرداخت می گردد.

تبصره 2- هزینه بیمه درمانی تا سقف معادل 500 دلار پرداخت می گردد.

تبصره 3- معادل ریالی ارز محاسبه شده برای 3 ماه اول بر اساس نرخ ارز بانک مرکزی پس از اخذ ویزا و قطعی شدن سفرقبل از اعزام پرداخت خواهد شد.

تبصره 4-مابقی مقرری ماهانه تا سقف مصوب شورای بورس دانشگاه با ارائه مدارک مثبته در صورت تمدید دوره و تایید گزارش سفر، از سوی روابط بين الملل دانشگاه پرداخت مي گردد.

تبصره 5- در صورت لغو یا کاهش مدت سفر به هر علت، متقاضی موظف است مبالغ دریافت شده را حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان تعیین شده برای شروع دوره به روابط بین الملل دانشگاه مسترد نماید.


تبصره 6- تغییر موضوع تحقیق، کشور مقصد و طول مدت فرصت مطالعاتی بدون مصوبه شورای بورس دانشگاه ممنوع است و مشمول پرداخت مقرری نخواهد بود.

ماده 6 ) حقوق و مزایای اعضای هیات علمی که از دوره فرصت مطالعاتی استفاده می نمایند براساس ماده 37 آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی توسط دانشگاه پرداخت خواهد شد.

تبصره - پرداخت حق محرومیت از مطب برای متقاضیان تمام وقت جغرافیایی که حداقل 5 سال قبل از فرصت مطالعاتی به صورت ممتد خدمت نموده اند تا سقف 6 ماه با تصویب شورای بورس دانشگاه بلامانع است.

ماده 7 ) استفاده کنندگان از دوره فرصت مطالعاتي موظفند گزارش پيشرفت مطالعه و تحقيقات خود را قبل از پايان سه ماه به مديريت روابط دانشگاهي ، امور بين الملل و سمينارها ارسال نمایند تا در صورت لزوم باتاييد گروه مربوطه، مرکز تحقیقاتی و شوراي بورس دانشگاه نسبت به تمديد آن اقدام لازم بعمل آيد. همچنین گزارش جامع فعاليتهای علمي و پژوهشي طول دوره، طبق فرمت ياد شده در قسمت مدارک ، باید حداکثر 2 ماه پس از پایان دوره به مديريت روابط دانشگاهي، امور بين الملل و سمينارهاي دانشگاه ارائه گردد.

تبصره– در صورت عدم تاييد گزارشها توسط گروه مربوطه، مرکز تحقیقاتی و يا شوراي بورس دانشگاه و يا در مواردي که به هر دليل استفاده کننده از ارائه گزارشهاي ياد شده استنکاف ورزيده باشد ، از استفاده دوره های بعدی محروم خواهد شد. همچنین چنانچه گزارشهاي ادواري مورد تاييد شورای مذکور قرار نگیرد ، باقيمانده دوره فرصت مطالعاتي لغو و مراتب به استفاده کننده ابلاغ مي گردد.

ماده8 ) مدت استفاده از دوره فرصت مطالعاتي جزو سابقه خدمت دانشگاهي استفاده کننده محسوب مي شود.

ماده9) انصراف از ادامه انجام دوره فرصت مطالعاتي ( پس از آنکه متقاضي بخشي از آن را انجام داده است) بعنوان يکبار استفاده از دوره براي وي محسوب مي گردد و وی باید دلایل انصراف را اعلام نماید. در صورت عدم تایید این دلایل توسط شورای بورس دانشگاه، هزینه های دریافتی مسترد گردد.

ماده10) در مواردذکر نشده در این دستورالعمل بر اساس آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و تشخیص شورای بورس دانشگاه عمل خواهد شد.

این دستورالعمل در 10 ماده و 12 تبصره در تاریخ 22/12/89 به تصویب شورای دانشگاه رسید.

 

نکات مهم: 

- لازم به ذکر است تغییر موضوع دوره و یا مکان دوره پس از مصوبه شورای بورس دانشگاه،می بایستدر شورای بورس دانشگاه مجددا مطرح گردد. 

- تاخیر در بازگشت از دوره فرصت مطالعاتی بیش از مدت زمان مصوب شورای بورس دانشگاه، شامل هیچگونه پرداختی نخواهد بود و هزینه های دریافتی می بایست توسط شخص عودت گردد.

- افراد پس از پایان زمان مصوب برای دوره فرصت مطالعاتی نمی توانند بلافاصله از تمدید دوره، مرخصی و یا ماموریت آموزشی استفاده نمایند.

- نیمی از هزینه دوره فرصت مطالعاتی مصوب شورای بورس دانشگاه، قبل از سفر پرداخت می گردد و مابقی مصوبه پس از بازگشت از دوره و با ارائه گزارش که با تایید مدیر گروه و بالاترین مقام محل خدمت و همچنین پس از برگزاری کارگاه آموزشی مرتبط با دوره در گروه، پرداخت می گردد.

 

 

 

 

جستجو:        
تعداد رکورد:0
Close