جستجو:        
تعداد رکورد:6
راهنمای شرکت و ارائه مقاله در همایشهای خارج از کشور اعضای هیات علمی/کارکنان/دانشجویان
۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر
راهنمای شرکت و ارائه مقاله در همایشهای خارج از کشور اعضای هیات علمی/کارکنان/دانشجویان
راهنمای شرکت و ارائه مقاله در همایشهای خارج از کشور اعضای هیات علمی/کارکنان/دانشجویان
متمم دستورالعمل شرکت در کنگره با ارائه مقاله، مصوب شورای بورس دانشگاه مورخ 1402/03/10
۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۷ خرداد
متمم دستورالعمل شرکت در کنگره با ارائه مقاله، مصوب شورای بورس دانشگاه مورخ 1402/03/10
متمم دستورالعمل شرکت در کنگره با ارائه مقاله، مصوب شورای بورس دانشگاه مورخ 1402/03/10
آرشیو-متمم دستورالعمل شرکت و ارائه مقاله در کنگره های خارج از کشور مصوب 1401/06/23
۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر
متمم دستورالعمل شرکت و ارائه مقاله در کنگره های خارج از کشور مصوب 1401/06/23
آرشیو-متمم دستورالعمل شرکت و ارائه مقاله در کنگره های خارج از کشور مصوب 1401/06/23
دستورالعمل سال 1400 شرکت در همایش های علمی خارج از کشور (اعضای هیات علمی، غیر هیات علمی، دانشجویان)
۱۴۰۰ يکشنبه ۹ خرداد
دستورالعمل سال 1400 شرکت در همایش های علمی خارج از کشور (اعضای هیات علمی، غیر هیات علمی، دانشجویان)
دستورالعمل سال 1400 شرکت در همایش های علمی خارج از کشور (اعضای هیات علمی، غیر هیات علمی، دانشجویان)
آرشیو
۱۳۹۹ سه شنبه ۷ مرداد
آرشیو
آرشیو
فلوچارت فرآیند شرکت در همایش های خارج از کشور با ارائه مقاله و دریافت کمک هزینه
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۷ خرداد
فلوچارت فرآیند شرکت در همایش های خارج از کشور با ارائه مقاله و دریافت کمک هزینه
فلوچارت فرآیند شرکت در همایش های خارج از کشور با ارائه مقاله و دریافت کمک هزینه
Close