فرم اطلاعات اداری/شخصی کارکنان و دانشجویان به خارج از کشور برای کلیه ی اعزامهای به خارج از کشور

 

کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران اعم از اعضای محترم هیات علمی و غیر هیات علمی، قبل از سفر به خارج از کشور

در قالب دوره های فرصت مطالعاتی، کنگره ها، ماموریتها، سفرهای برنامه ریزی شده، می بایست قبل از طرح موضوع در شورای بورس دانشگاه،

فرم زیر را تکمیل و به همراه سایر مدارک، به معاونت بین الملل دانشگاه ارسال فرمایند.

 

 

 

فرم سفر به خارج از کشور

Close