Skip Navigation Links.
Collapse فرآیندهافرآیندها
Collapse سفرهای برنامه ریزی شده داخل و خارج از کشورسفرهای برنامه ریزی شده داخل و خارج از کشور
آخرین دستورالعمل سفرهای برنامه ریزی شده داخل و خارج از کشور اعضای هیئت علمی و کارکنان قابل اجرا از 97/7/1 (جدید)
Collapse همايش های خارج از کشورهمايش های خارج از کشور
راهنمای شرکت و ارائه مقاله در همایشهای خارج از کشور
متمم شرکت و ارائه مقاله در همایشهای خارج از کشور، مصوب شورای بورس مورخ 1402/03/10
دستورالعمل شرکت در کنگره های خارج کشور با ارائه مقاله سال 1400
آرشیو
Collapse فرصت مطالعاتي خارج از کشورفرصت مطالعاتي خارج از کشور
دستورالعمل دوره فرصت مطالعاتی خارج از کشور اعضای هیات علمی دانشگاه مصوب سال 1400
متمم دستورالعمل فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه مصوب شورای بورس دانشگاه مورخ 1402/03/10
آرشیو
دستورالعمل دوره فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان PhD و دستیاران
راهنمای استفاده از دوره فرصت مطالعاتی خارج از کشور اعضای هیات علمی دانشگاه
متمم دستورالعمل دوره کوتاه مدت فرصت مطالعاتی خارج از کشور دانشجویان PhD و دستیاران مصوب سال 1402
راهنمای استفاده از دوره کوتاه مدت فرصت مطالعاتی خارج از کشور دانشجویان PhD و دستیاران
Collapse مأموريت آموزشيمأموريت آموزشي
دستورالعمل ماموریت آموزشی خارج کشور اعضای هیات علمی دانشگاه
دستورالعمل ماموریت آموزشی داخل کشور (اعضای هیأت علمی)
راهنما- مسیر درخواست ماموریت داخل کشور(کارکنان غیر هیات علمی)
فرم درخواست و تمدید ماموریت آموزشی
Collapse تحصیلات تکمیلی خارج از کشور دانشجویانتحصیلات تکمیلی خارج از کشور دانشجویان
متمم دستورالعمل تحصیلات تکمیلی خارج از کشور دانشجویان PhD و دستیاران مصوب شورای بورس دانشگاه مورخ 1402/03/10
Collapse دستورالعمل حمایت از گذراندن بخشی از دوران تحصیل در خارج کشور برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دستیاراندستورالعمل حمایت از گذراندن بخشی از دوران تحصیل در خارج کشور برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دستیاران
راهنمای تحصیلات تکمیلی خارج از کشور دانشجویان، مصوب شورای بورس دانشگاه مورخ 1401/06/23
فرم تحصیلات تکمیلی خارج از کشور دانشجویان و دستیاران
Collapse فرم هاي الكترونيكيفرم هاي الكترونيكي
فرم اولیه جهت درخواست دوره فرصت مطالعاتی خارج کشور
پرسشنامه توانمندی بین المللی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
فرم ثبت نام مشارکت و همکاری در فعالیت های نوآورانه در حوزه بین الملل دانشگاه
فرم تسهیلات معاونت بین الملل در خصوص همکاری با دانشمندان و متخصصان ایرانی غیر مقیم
فرم سفرهای برنامه ریزی شده داخل و خارج از کشور اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه
Collapse درباره مادرباره ما
معرفی همکاران
فعاليت ها و اهداف
Close