Skip Navigation Links.
Collapse فرآیندهافرآیندها
Collapse سفرهای برنامه ریزی شده داخل و خارج از کشورسفرهای برنامه ریزی شده داخل و خارج از کشور
آخرین دستورالعمل سفرهای برنامه ریزی شده داخل و خارج از کشور اعضای هیئت علمی و کارکنان قابل اجرا از 97/7/1 (جدید)
Collapse همايش های خارج از کشورهمايش های خارج از کشور
راهنمای شرکت و ارائه مقاله در همایشهای خارج از کشور مصوب 23 شهریور 1401
متمم شرکت و ارائه مقاله در همایشهای خارج از کشور، مصوب شورای بورس مورخ 1401/06/23
دستورالعمل شرکت در کنگره های خارج کشور با ارائه مقاله سال 1400
آرشیو- دستورالعمل شرکت و ارائه مقاله قابل اجرا از 97/7/1
Collapse فرصت مطالعاتي خارج از کشورفرصت مطالعاتي خارج از کشور
راهنمای استفاده از دوره فرصت مطالعاتی خارج از کشور اعضای هیات علمی دانشگاه
متمم دستورالعمل دوره فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه مصوب شورای بورس دانشگاه مورخ 1401/06/23
دستورالعمل دوره فرصت مطالعاتی سال 1400
آرشیو- دستورالعمل فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی قابل اجرا از 97/7/1
راهنمای مراحل استفاده از دوره
گزارش فرصت مطالعاتی
Collapse مأموريت آموزشيمأموريت آموزشي
دستورالعمل ماموریت آموزشی خارج کشور اعضای هیات علمی دانشگاه
دستورالعمل ماموریت داخل کشور(اعضای هیأت علمی)
ماموریت داخل کشور(کارکنان)
فرم درخواست و تمدید ماموریت آموزشی
Collapse بورس داخل و خارج از کشوربورس داخل و خارج از کشور
دستورالعمل استفاده از بورس داخل کشور
دستورالعمل استفاده از بورس خارج از کشور
Collapse تحصیلات تکمیلی خارج از کشور دانشجویانتحصیلات تکمیلی خارج از کشور دانشجویان
متمم دستورالعمل حمایت از تحصیلات تکمیلی 6 ماهه خارج از کشور دانشجویان PhD و دستیاران مصوب 1401/06/23
Collapse دستورالعمل حمایت از گذراندن بخشی از دوران تحصیل در خارج کشور برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دستیاراندستورالعمل حمایت از گذراندن بخشی از دوران تحصیل در خارج کشور برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دستیاران
راهنمای تحصیلات تکمیلی خارج از کشور دانشجویان، مصوب شورای بورس دانشگاه مورخ 1401/06/23
فرم بورس تکمیلی خارج از کشور دانشجویان و دستیاران
Collapse فرم هاي الكترونيكيفرم هاي الكترونيكي
فرم اولیه جهت درخواست دوره فرصت مطالعاتی خارج کشور
پرسشنامه توانمندی بین المللی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
فرم ثبت نام مشارکت و همکاری در فعالیت های نوآورانه در حوزه بین الملل دانشگاه
فرم تسهیلات معاونت بین الملل در خصوص همکاری با دانشمندان و متخصصان ایرانی غیر مقیم
فرم سفرهای برنامه ریزی شده داخل و خارج از کشور اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه
Collapse درباره مادرباره ما
معرفی همکاران
فعاليت ها و اهداف
Close