کد: 18736      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ خرداد    تعداد بازدید : 3563

دوره‌های آموزشی

دوره های عادی

 

تعداد ساعات

تعداد

جلسات

شهریه

(تومان)

دروس

کتاب شنیداری

دروس

کتاب لغت

دروس

کتاب اصلی

سطح

ترم

40

20

200,000

1-6

Tactics for Listening Basic

1-20

Oxford Word Skills Basic

1-6

Four Corners 1

BASIC 1

1

40

20

200,000

7-12

Tactics for Listening Basic

21-40

Oxford Word Skills Basic

7-12

Four Corners 1

BASIC 2

2

40

20

200,000

13-18

Tactics for Listening Basic

41-60

Oxford Word Skills Basic

1-6

Four Corners 2

ELEMENTARY 1

3

40

20

200,000

19-24

Tactics for Listening Basic

61-80

Oxford Word Skills Basic

7-12

Four Corners 2

ELEMENTARY 2

4

40

20

220,000

1-6

Tactics for Listening Developing

1-20

Oxford Word Skills Intermediate

1-6

Four Corners 3

PRE- INTERMEDIATE 1

5

40

20

220,000

7-12

Tactics for Listening Developing

21-40

Oxford Word Skills Intermediate

7-12

Four Corners 3

PRE- INTERMEDIATE 2

6

40

20

220,000

13-18

Tactics for Listening Developing

41-60

Oxford Word Skills Intermediate

1-6

Four Corners 4

INTERMEDIATE 1

7

40

20

220,000

19-24

Tactics for Listening Developing

61-80

Oxford Word Skills Intermediate

7-12

Four Corners 4

INTERMEDIATE 2

8

40

20

240,000

1-6

Tactics for Listening Expanding

1-20

Oxford Word Skills Advanced

1-6

Passages 1

UPPER- INTERMEDIATE 1

9

40

20

240,000

7-12

Tactics for Listening Expanding

21-40

Oxford Word Skills Advanced

7-12

Passages 1

UPPER- INTERMEDIATE 2

10

40

20

240,000

13-18

Tactics for Listening Expanding

41-60

Oxford Word Skills Advanced

1-6

Passages 2

ADVANCED 1

11

40

20

240,000

19-24

Tactics for Listening Expanding

61-80

Oxford Word Skills Advanced

7-12

Passages 2

ADVANCED 2

12

 

آزمون ها

 

BASIC 1

Quiz 1

Oxford Word Skills Basic

Tactics for Listening Basic

1-5

1-2

Midterm Exam

Four Corners 1                

Oxford Word Skills Basic

Tactics for Listening Basic

1-3

1-10

1-3

Quiz 2

Oxford Word Skills Basic

Tactics for Listening Basic

1-15

1-4

Final Exam

Four Corners 1                

Oxford Word Skills Basic

Tactics for Listening Basic

1-6

1-20

1-6

Speaking (Interview)

An Interview with an examiner

BASIC 2

Quiz 1

Oxford Word Skills Basic

Tactics for Listening Basic

21-25

7-8

Midterm Exam

Four Corners 1                

Oxford Word Skills Basic

Tactics for Listening Basic

7-9

21-30

7-9

Quiz 2

Oxford Word Skills Basic

Tactics for Listening Basic

21-35

7-10

Final Exam

Four Corners 1                

Oxford Word Skills Basic

Tactics for Listening Basic

7-12

21-40

7-12

Speaking (Interview)

An Interview with an examiner

ELEMENTARY 1

Quiz 1

Oxford Word Skills Basic

Tactics for Listening Basic

41-45

13-14

Midterm Exam

Four Corners 2

Oxford Word Skills Basic

Tactics for Listening Basic

1-3

41-50

13-15

Quiz 2

Oxford Word Skills Basic

Tactics for Listening Basic

41-55

13-16

Final Exam

Four Corners 2

Oxford Word Skills Basic

Tactics for Listening Basic

1-6

41-60

13-18

Speaking (Interview)

An Interview with an examiner

ELEMENTARY 2

Quiz 1

Oxford Word Skills Basic

Tactics for Listening Basic

61-65

19-20

Midterm Exam

Four Corners 2                

Oxford Word Skills Basic

Tactics for Listening Basic

7-9

61-70

19-21

Quiz 2

Oxford Word Skills Basic

Tactics for Listening Basic

61-75

19-23

Final Exam

Four Corners 2                

Oxford Word Skills Basic

Tactics for Listening Basic

7-12

61-80

19-24

Speaking (Interview)

An Interview with an examiner

PRE- INTERMEDIATE 1

Quiz 1

Oxford Word Skills Intermediate

Tactics for Listening Developing

1-5

1-2

Midterm Exam

Four Corners 3                

Oxford Word Skills Intermediate

Tactics for Listening Developing

1-3

1-10

1-3

Quiz 2

Oxford Word Skills Intermediate

Tactics for Listening Developing

1-15

1-4

Final Exam

Four Corners 3                

Oxford Word Skills Intermediate

Tactics for Listening Developing

1-6

1-20

1-6

Speaking (Interview)

An Interview with an examiner

PRE- INTERMEDIATE 2

Quiz 1

Oxford Word Skills Intermediate

Tactics for Listening Developing

21-25

7-8

Midterm Exam

Four Corners 3                

Oxford Word Skills Intermediate

Tactics for Listening Developing

7-9

21-30

7-9

Quiz 2

Oxford Word Skills Intermediate

Tactics for Listening Developing

21-35

7-10

Final Exam

Four Corners 3                

Oxford Word Skills Intermediate

Tactics for Listening Developing

7-12

21-40

7-12

Speaking (Interview)

An Interview with an examiner

INTERMEDIATE 1

Quiz 1

Oxford Word Skills Intermediate

Tactics for Listening Developing

41-45

13-14

Midterm Exam

Four Corners 4                

Oxford Word Skills Intermediate

Tactics for Listening Developing

1-3

41-50

13-15

Quiz 2

Oxford Word Skills Intermediate

Tactics for Listening Developing

41-55

13-16

Final Exam

Four Corners 4                

Oxford Word Skills Intermediate

Tactics for Listening Developing

1-6

41-60

13-18

Speaking (Interview)

An Interview with an examiner

INTERMEDIATE 2

Quiz 1

Oxford Word Skills Intermediate

Tactics for Listening Developing

61-65

19-20

Midterm Exam

Four Corners 4                

Oxford Word Skills Intermediate

Tactics for Listening Developing

7-9

61-70

19-21

Quiz 2

Oxford Word Skills Intermediate

Tactics for Listening Developing

61-75

19-23

Final Exam

Four Corners 4                

Oxford Word Skills Intermediate

Tactics for Listening Developing

7-12

61-80

19-24

Speaking (Interview)

An Interview with an examiner

UPPER- INTERMEDIATE 1

Quiz 1

Oxford Word Skills Advanced

Tactics for Listening Expanding

1-5

1-2

Midterm Exam

Passages 1

Oxford Word Skills Advanced

Tactics for Listening Expanding

1-3

1-10

1-3

Quiz 2

Oxford Word Skills Advanced

Tactics for Listening Expanding

1-15

1-4

Final Exam

Passages 1

Oxford Word Skills Advanced

Tactics for Listening Expanding

1-6

1-20

1-6

Speaking (Interview)

An Interview with an examiner

UPPER- INTERMEDIATE 2

Quiz 1

Oxford Word Skills Advanced

Tactics for Listening Expanding

21-25

7-8

Midterm Exam

Passages 1

Oxford Word Skills Advanced

Tactics for Listening Expanding

7-9

21-30

7-9

Quiz 2

Oxford Word Skills Advanced

Tactics for Listening Expanding

21-35

7-10

Final Exam

Passages 1

Oxford Word Skills Advanced

Tactics for Listening Expanding

7-12

21-40

7-12

Speaking (Interview)

An Interview with an examiner

ADVANCED 1

Quiz 1

Oxford Word Skills Advanced

Tactics for Listening Expanding

41-45

13-14

Midterm Exam

Passages 2

Oxford Word Skills Advanced

Tactics for Listening Expanding

1-3

41-50

13-15

Quiz 2

Oxford Word Skills Advanced

Tactics for Listening Expanding

41-55

13-16

Final Exam

Passages 2

Oxford Word Skills Advanced

Tactics for Listening Expanding

1-6

41-60

13-18

Speaking (Interview)

An Interview with an examiner

ADVANCED 2

Quiz 1

Oxford Word Skills Advanced

Tactics for Listening Expanding

61-65

19-20

Midterm Exam

Passages 2

Oxford Word Skills Advanced

Tactics for Listening Expanding

7-9

61-70

19-21

Quiz 2

Oxford Word Skills Advanced

Tactics for Listening Expanding

61-75

19-23

Final Exam

Passages 2

Oxford Word Skills Advanced

Tactics for Listening Expanding

7-12

61-80

19-24

Speaking (Interview)

An Interview with an examiner

 
 

دوره های فشرده

 

تعداد ساعات

تعداد

جلسات

شهریه

(تومان)

دروس

کتاب شنیداری

دروس

کتاب لغت

دروس

کتاب اصلی

سطح

ترم

80

40

400,000

1-12

Tactics for Listening Basic

1-40

Oxford Word Skills Basic

کل کتاب

Four Corners 1

BASIC (W)

1

80

40

400,000

13-24

Tactics for Listening Basic

41-80

Oxford Word Skills Basic

کل کتاب

Four Corners 2

ELEMENTARY (W)

2

80

40

440,000

1-12

Tactics for Listening Developing

1-40

Oxford Word Skills Intermediate

کل کتاب

Four Corners 3

Pre-Intermediate (W)

3

80

40

440,000

13-24

Tactics for Listening Developing

41-80

Oxford Word Skills Intermediate

کل کتاب

Four Corners 4

Intermediate (W)

4

80

40

480,000

1-12

Tactics for Listening Expanding

1-40

Oxford Word Skills Advanced

کل کتاب

Passages 1

Upper- Intermediate (W)

5

80

40

480,000

13-24

Tactics for Listening Expanding

41-80

Oxford Word Skills Advanced

کل کتاب

Passages 2

Advanced (W)

6

 
 

دوره های آمادگی آزمون IELTS

 

تعداد ساعت

تعداد جلسات

شهریه

دروس

کتاب آزمون

دروس

کتاب گرامر

دروس

کتاب لغت

دروس

کتاب اصلی

سطح

40

20

400,000

Tests 1-2

Academic Cambridge IELTS 11

1-6

Grammar for IELTS

The Whole book

Cambridge Vocabulary for IELTS
(Intermediate)

1-8

Complete IELTS

Bands
4-5

Pre-IELTS 1

40

20

400,000

Tests 3-4

Academic Cambridge IELTS 11

7-13

Grammar for IELTS

The Whole book

Cambridge Vocabulary for IELTS
(Advanced)

9-10

Complete IELTS

Bands
4-5

Pre-IELTS 2

1-6

Complete IELTS

Bands
5-6.5

40

20

400,000

Tests 5-6

Academic Cambridge IELTS 12

14-19

Grammar for IELTS

The Whole book

Collins Vocabulary for IELTS

7-10

Complete IELTS

Bands
5-6.5

IELTS 1

1-3

Complete IELTS

 Bands 6.5-7.5

40

20

400,000

Tests 7-8

Academic Cambridge IELTS 12

20-25

Grammar for IELTS

The Whole book

Check Your English Vocabulary for IELTS

4-10

Complete IELTS

 Bands 6.5-7.5

IELTS 2

 
 

دوره های بحث آزاد

 

تعداد ساعات

تعداد

جلسات

شهریه

(تومان)

منبع

سطح

ترم

20

10

140,000

جزوه

Free Discussion 1

1

20

10

140,000

جزوه

Free Discussion 2

2

20

10

140,000

جزوه

Free Discussion 3

3

20

10

140,000

جزوه

Free Discussion 4

4

 
 

 

Close