تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲ اسفند    تعداد بازدید : 9278

فعالیت ها و اهداف

مدیریت روابط بین الملل، اعتباربخشی و رتبه بندی به عنوان  رابط بین دانشگاه علوم پزشكی تهران  و دانشگاه های جهان مشغول فعالیت میباشد.

 

جهان امروزی دنیایی آكنده از تغییرات متنوع و سریع، توام با ظهور و رواج فناوریهای برتر و گسترش روزافزون عرصه های مختلف علمی است. عصر كنونی عصری است كه ارتباط و تعامل علمی با سازمانهای ملی و بین المللی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود لذا نمی توان برقراری ارتباطات علمی با دیگر كشورهای جهان را نادیده گرفت. در این ارتباط دوسویه شناساندن پتانسیل های موجود علمی كشور نیز از اهمیت ویژه ایی برخوردار است. همکاری با دانشگاه های بین المللی و به اشتراک گذاری منابع، اساس و بنیاد ارائه آموزش عالی و تحقیقات جامع میباشد. لذا این حوزه می كوشد تا با تبادل آخرین اطلاعات علمی و فناوریهای جدید با سایر نهادها و سازمانهای علمی بین المللی، سطح علمی دانشگاه و اعضای هیات علمی را ارتقا داده و دستاوردهای علمی دانشگاه را در مجامع بین المللی ارائه نماید.

 

اهداف :

 

 • ارائه سیاست های قابل اجرا برای گسترش فعالیت های معنی دار و موثر در جامعه علمی بین المللی و  دانشگاههای معتبر در سراسر جهان

 • فراهم آوردن فرصت برای توسعه قابلیت ها و پتانسیل های اساتید و دانشجویان دانشگاه

 • گسترش موافقت نامه های با موسسات آموزش عالی در سطح بین المللی و همچنین با شرکت های بزرگ جهان در زمینه های منافع استراتژیک

 • تسهیل اهداف دانشگاه برای رسیدن به استانداردهای بالای و حفظ آنها در هر دو فرایند تحصیل و فعالیتهای پژوهشی

 • پرورش بین المللی ارتباطات اداری و تحقیقاتی، مشاوره ای ، و گسترش برنامه های آکادمیک برای دستیابی به چشم انداز جهانی

 • راه اندازی مشارکت،و  برنامه های مطالعاتی با دانشگاه های بین المللی

 • بهبود ابعاد بین المللی پژوهش، تحقیقات و آموزش

 • تدوین خط مشی دانشگاه در برقراری روابط بین الملل

 • تدوین اولویتهای دانشگاه در امور بین الملل

 • استخراج نیازهای دانشگاه در امور بین الملل

 • جمع بندی فرصتها و تهدیدهای برقراری ارتباطات بین الملل

 • حمایت از برگزاری دوره های كارآموزی و پژوهشی كوتاه مدت برای متقاضیان بین المللی

 • ایجاد بستر مناسب جهت محققین برجسته خارجی جهت انجام تحقیقات و ارائه آموزشهای تخصصی خود در دانشگاه

 • ایجاد فرصت جهت همکاری اعضای هیات علمی و محققین دانشگاه با اساتید و پژوهشگران ممتاز خارجی

 • دستیابی به شیوه های نوین برای بهره وری مناسب از فنآوریها

 • ارزیابی واحدهای تابعه دانشگاه بر اساس شاخص‌های متنوع سیستم‌های رتبه‌بندی جهانی

 • آشنایی واحدهای تابعه دانشگاه با شاخص‌های رتبه‌بندی ‌های جهانی

 • ارائه راهکارهای ارتقاء رتبه‌ی جهانی دانشگاه

 • بررسی و تدوین استاندارهای اعتبار بخشی آموزشی ، پژوهشی ، درمانی و بهداشتی دانشگاه

 •  ارزیابی مستمر استانداردهای اعتبار بخشی مؤسسه ای و حذف و اضافه و تعدیل استانداردها

 • بررسی و تدوین آیین نامه های اجرایی لازم برای اعتباربخشی مؤسسه ای

 • شناسایی و انتخاب افراد صاحب صلاحیت از اعضای هیأت علمی دانشگاه و مؤسسات وابسته برای شركت در تركیب گروه های ارزیابی درونی و بیرونی

 • پیشنهاد و تدوین آموزشهای ضروری برای اعضای هیأتهای ارزیابی درونی / بیرونی دانشگاه

 • مساعدت به دانشگاه در انجام ارزیابی درونی با اعزام كارشناسان صاحب صلاحیت و ارائه راهكارهای لازم برای تقویت ارزیابی درونی دانشگاه

 •  پیشنهاد شیوه های تشویقی برای دانشكده های اعتبار گذاری شده

 •  ارزیابی و اظهارنظر نهایی در مورد گزارشات و ارزیابی بیرونی دانشگاه و ارائه گزارش به ریاست دانشگاه

 

Close