تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲ اسفند   تعداد بازدید : 3565

کشورها و حوزه های همکار

در راستای همکای های بین المللی که دانشگاه با مراکز آموزش عالی دیگر کشورها دارد، رابطین بین الملل برای کشورها و حوزه های مختلف متناسب با میزان همکاری با آنها از سوی معاونت بین الملل دانشگاه تعیین شده است. لیست این کشورها و حوزه ها به شرح زیر می باشد:

  • کشورهای اروپای شمالی (نوردیک)

  • کشور افغانستان

  • کشور تاجیکستان

  • کشور ترکیه

  • کشور چین

  • حوزه روسیه و قفقاز

  • کشور ژاپن

  • کشور مجارستان

  • کشور قبرس

 

در همین راستا دانشگاه با موسسات و سایر مراکز آموزش عالی داخل کشور نیز همکاری هایی دارد که متناسب با میزان همکاری ها برای این موسسات و مراکز رابطینی در نظر گرفته شده است. لیست این موسسات و مراکز به شرح زیر می باشد:

  • سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

Close