دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
مدیریت روابط بین الملل، اعتباربخشی و رتبه بندی
کد : 18641      تاریخ انتشار : ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲ اسفند تعداد بازدید : 9964

همکاری های بین المللی | تفاهمنامه ها و قراردادها

تفاهمنامه ها و قراردادها

تفاهمنامه

تفاهمنامه، توافقنامه ایست بین طرفین یا بیشتر که اهداف مشترک آنان را مستند می نماید. تفاهم نامه نسبت به قرارداد معمولااز پیچیدگی وجزئیات کمتری برخوردار است و از نظر قانونی الزام آور نیست. با این وجود تفاهمنامه یک چارچوب و مجموعه ای از قوانین برای هدایت طرفین را در اجرای یک پروژه ارائه مینماید.

محتوا و شرایط

  • هدف 

  • زمینه های همکاری

1. برنامه های آموزشی مشترک

2. تبادل دانشجویان

3. تبادل اعضای هیئت علمی

4. تبادل های مطالب آموزشی و علمی

5. تبادل اطلاعات

6. پروژه های خاص

7. بازدید اعضای هیئت علمی

  • بودجه

  • برنامه ریزی

  • تاریخ موثر و تاریخ خاتمه

  • هماهنگ کننده مشارکت

  • امضا

 

قرارداد

قرارداد توافق الزام آور مذاکره شده بین طرفین یا بیشتر می باشد و بوسیله قانون قابل اجرا است. بطوریكه به هر یک از طرفین حق قانونی برای درخواست عملکرد دیگری بطوریكه در قرارداد وعده داده شده است داده می شود. به منظور اعتبار، طرفین باید از نظر قانونی صلاحیت ورود به یک قرارداد دوجانبه وانجام تعهدات خود را داشته باشند.

 

تفاهم نامه ها و قراردادهای بین المللی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال حاضر توافق نامه های همکاری دو جانبه درحیطه آموزش و پرورش، پژوهش، و برنامه های تبادل اعضای هیئت علمی و دانشجو با بیش از 40 دانشگاه در اروپا، آفریقا، آسیا، استرالیا و ایالات متحده دارا می باشد.

:برای دیدن لیست کامل قراردادها و تفاهم نامه های دانشگاه به لینک زیر مراجعه نمایید 

https://en.tums.ac.ir/dir/en/content/903/tums-mous-and-moas