جستجو:        
تعداد رکورد:91
صد و هفدهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 98/8/29 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۹ آبان
صد و هفدهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 98/8/29 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
صد و هفدهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 98/8/29 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
صد و شانزدهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 98/6/27 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد...
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور
روز چهارشنبه 98/6/27 صد و شانزدهیمن جلسه شورای IT به سرپرستی خانم مهندس عبدالهی برگزار شد.
صد و شانزدهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 98/6/27 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
صد و پانزدهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 98/4/26 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد...
۱۳۹۸ شنبه ۲۹ تير
روز چهارشنبه 98/4/26 صد و پانزدهمین جلسه شورای IT به سرپرستی خانم مهندس عبدالهی برگزار شد.
صد و پانزدهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 98/4/26 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
صد و چهاردهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 98/3/29 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد...
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۹ خرداد
روز چهارشنبه 98/3/29 صد و چهاردهمین جلسه شورای IT به سرپرستی خانم مهندس عبدالهی برگزار شد.
صد و چهاردهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 98/3/29 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
صد و سیزدهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 98/2/25 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت
روز چهارشنبه 98/2/25 صد و سیزدهمین جلسه شورای IT به سرپرستی خانم مهندس عبدالهی برگزار شد.
صد و سیزدهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 98/2/25 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
صد و دوازدهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 98/1/28 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد...
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۸ فروردين
روز چهارشنبه 98/1/28 صد و دوازدهمین جلسه شورای IT به سرپرستی خانم مهندس عبدالهی برگزار شد.
صد و دوازدهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 98/1/28 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
صد و یازدهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 97/12/15 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد...
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۵ اسفند
روز چهارشنبه 97/12/15 صد و یازدهمین جلسه شورای IT به سرپرستی خانم مهندس عبدالهی برگزار شد.
صد و یازدهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 97/12/15 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
صد و دهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 97/11/17 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۷ بهمن
روز چهارشنبه 97/11/17 صد و دهمین جلسه شورای IT به سرپرستی خانم مهندس عبدالهی برگزار شد.
صد و دهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 97/11/17 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
صد و نهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 97/10/26 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ دي
روز چهارشنبه 97/109/26 صد و نهمین جلسه شورای IT به سرپرستی خانم مهندس عبدالهی برگزار شد.
صد و نهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 97/10/26 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
صد و هشتمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه97/9/28 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۸ آذر
روز چهارشنبه 97/9/28 صد و هشتمین جلسه شورای IT به سرپرستی خانم مهندس عبدالهی برگزار شد.
صد و هشتمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه97/9/28 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
Close