تاریخ ایجاد: ۱۳۹۲ يکشنبه ۲۴ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۵ فروردين   

اهم اهداف و ماموریت های حوزه مدیریت بین المللی سازی الکترونیک

  • توسعه امور آموزش مجازی بین الملل

  • توسعه امور سلامت الکترونیک در حیطه های بین المللی

  • توسعه شبکه و فناوری اطلاعات معاونت بین الملل

  • بهینه سازی و توسعه وب گاه های الکترونیک غیر فارسی دانشگاه، دانشکده ها و مراکز

 

 

Close