راهنمای استفاده از امکانات آموزش مجازی

 

با توجه به تعطیلی کلاس های حضوری دانشگاه برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و اهمیت امر آموزش، معاونت بین الملل دانشگاه تمهیداتی را به منظور برگزاری کلاس ها به صورت الکترونیکی در اختیار اساتید و دانشجویان محترم قرار داده است.

امکانات آموزش مجازی در دو دسته غیرهمزمان و همزمان تقسیم می شود که با توجه به شرایط کشور و امکانات در دسترس کاربران به خصوص دانشجویان، رویکرد غیرهمزمان ارجح و کاربردی تر است.

توجه کنید که استفاده از امکانات قابل پایش توسط دانشگاه باعث می شود که فعالیت های شما  قابل رصد و گزارش گیری شده و به عنوان فعالیت دانشگاهی شما محسوب شود.

 

 

Close