صدو هفدهمین جلسه شورای IT مورخ 98/8/29
صدو شانزدهمین جلسه شورای IT مورخ 98/6/27
صدو پانزدهمین جلسه شورای IT مورخ 98/4/26
صدو چهاردهمین جلسه شورای IT مورخ 98/3/29
آموزش UCMS سایت انگلیسی دانشگاه
صدو سیزدهمین جلسه شورای IT مورخ 98/2/25
صدو دوازدهمین جلسه شورای IT مورخ 98/1/28
صدو یازدهمین جلسه شورای IT مورخ 97/12/15
صدو دهمین جلسه شورای IT مورخ 97/11/17
صدو نهمین جلسه شورای IT مورخ 97/10/26
صدو هشتمین جلسه شورای IT مورخ 97/09/28
صدو هفتمین جلسه شورای IT مورخ 97/08/30
صدو ششمین جلسه شورای IT مورخ 97/07/25
اموزش دیدگاه 5
صدو پنجمین جلسه شورای IT مورخ 97/05/24
صدو چهارمین جلسه شورای IT مورخ 97/04/27
صدو سومین جلسه شورای IT مورخ 97/03/30
صدو دومین جلسه شورای IT مورخ 97/02/26
صدو یکمین جلسه شورای IT مورخ 97/1/29
صدمین جلسه شورای IT مورخ 96/12/23
Close