تسهیلات بانک مهر اقتصاد (ويژه اعضای هیئت علمی)

 

شرايط استفاده از تسهيلات نقدی بانک مهر اقتصاد شعبه چهار راه تير انداز (ويژه اعضای هیئت علمی)

همکاران محترم هيئت علمی جهت استفاده از تسهيلات فوق می بايد درخواست خود را از طريق مديريت واحد محل خدمت و از طريق اتوماسيون اداری به مديريت نظارت و توسعه امور عمومی ارسال نمايند. جدول تسهيلات، شرايط استفاده و مدارک لازم در ادامه موجود می باشد......

 

استفاده از اين تسهيلات جهت واجدين شرايط بدون محدوديت تعداد می باشد.

متقاضيان واجد شرايط پس از دريافت شماره نامه معرفي و رديف نام خود، از اداره رفاه و تعاون جهت تشکيل پرونده، می بايست همراه با مدارک مورد نياز و ضامنين به بانک مهر اقتصاد شعبه چهار راه تير انداز - جناب آقای بختياری مسئول اعتبارات مراجعه نمايند.


 

جدول شرایط وام بانك مهراقتصاد (ویژه اعضای هیأت علمی)

 

رديف

مبلغ وام (ريال)

مبلغ سود وام (ريال)

مبلغ قسط وام (ريال)

مبلغ سپرده گذاري (ريال)

1

1/000/000/000

427/400/000

23/790/000

250/000/000

2

1/500/000/000

641/100/000

35/690/000

375/000/000

3

2/000/000/000

854/800/000

47/600/000

500/000/000

 
  • مدت زمان بازپرداخت اقساط تسهيلات 60 ماهه می باشد.
  • شرايط ضمانت جهت اعضای هيأت علمی مرتبه (مربي ، استاد يار) صرفاً ازطريق وثيقه ملكی امكان پذير می باشد.
  • شرايط ضمانت جهت اعضای هيأت علمی مرتبه (دانشيار، استاد) ازطريق 3 نفر كارمند رسمی هيأت علمی دانشيار و استاد + گواهی كسر از حقوق امكان پذيرمی باشد.

 

مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده وام
 

مدارك مربوط به وام گيرنده

1- اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي و يك قطعه عكس 3*4

2- فيش حقوقی و گواهی كسر از حقوق

تذكر: گواهي كسر از حقوق مي بايست بر مبنای اصل و فرع مبلغ وام مورد نظر صادر گردد.

3- چك به همراه گردش 3ماهه آخر حساب جاری ممهور به مهر بانك (در صورت عدم ارائه گواهي كسر از حقوق)

توضيح : چك بايستی فعال و فاقد برگشتی باشد.

4- يكي از قبوض اشتراك دارای آدرس (آب، برق، گاز، تلفن، تلفن همراه)

 

مدارك مربوط به ضامنين

1- اصل و كپی تمام صفحات شناسنامه و كارت ملی.

2- ضامن كارمند رسمی : اصل آخرین فيش حقوقی با مهر تاييد امور مالی يا كارگزينی سازمان مربوطه + گواهی كسر از حقوق جهت ارائه به بانك مهر اقتصاد + چك با گردش 3 ماهه حساب جاری ممهور به مهر بانک.

 

تذكرات

1- چک بايستی بدون تاريخ، بدون قلم خوردگی و پشت نويسی، بدون قيد ضمانت و امانت و غيره صرفاً با خودكار آبی در محل شعبه و در حضور مسئول اعتبارات صادر گردد.

2- گواهی كسر از حقوق و چک فقط بايستی در وجه بانك مهر اقتصاد صادر گردد.

تذكر : گواهي كسر از حقوق می بايست بر مبنای اصل و فرع مبلغ وام مورد نظر صادر گردد.

3- فيش حقوقی، و چک ها بايستی متعلق به استان تهران باشد.

4- چک بايستی فعال و دارای گردش 3 ماهه ممهور به مهر بانک و بدون برگشتی باشد.

5- تا 111 ميليون ريال 1 نفر ضامن، از 111 تا 311 ميليون ريال 2 نفرضامن و دو برگ چک فعال (غير از وام گيرنده) مورد نياز می باشد.

6- افراد شاغل در شركت های خصوصی و سهامی خاص جهت ضمانت مورد قبول نمی باشد.

7- سن وام گيرنده و ضامنين نبايد بيشتر از 65 سال باشد.

8- متقاضيان واجد شرايط پس از دريافت شماره نامه معرفی و رديف نام خود، از اداره رفاه و تعاون، می بايست جهت تشكيل پرونده همراه با مدارک مورد نياز و ضامنين به بانک مهر اقتصاد شعبه چهار راه تير انداز - جناب آقای بختياری مسئول اعتبارات مراجعه نمايند.

 

نشانی بانک مهر اقتصاد شعبه چهار راه تير انداز : بين فلکه اول و دوم تهرانپارس- ضلع جنوب غربی چهار راه تير انداز.

تلفن تماس : 2-77734730-021

 
 

....

جستجو:        
تعداد رکورد:0
Close