رییس امور مالی


1- مراقبت در حسن اجراي قوانين و آئين نامه و مقررات مالي
2- تامین و تعهد كليه اجازه خرجهاي صادره از طرف رئيس يا معاون اداري و مالي
3- همکاری با رياست و معاونين دانشكده ها  در انجام وظايف مربوطه با پستهاي ايجاد شده در واحد امورمالي عبارتند از . رئيس اداره مالي –حسابدار مئسول تنظيم حسابها – حسابدار مئسول دريافت و پرداخت – حسابدار مئسول اعتبارات – حسابدار مئسول رسيدگي اسناد –حسابدار مئسول جمعداري -كارشناس امور مالي – كارشناس بودجه 
4- انجام هزينه هاي پرسنلي اداري وآموزشي بر اساس اعتبارات ابلاغ شده
5- انجام هزينه هاي خريد مواد آموزشي و غير آموزشي بر اساس اعتبارات ابلاغ شده
6- ثبت کلیه اسناد حسابداري در دفتر اعتبارات به تفكيك فصول
7- پیگیری وصول اعتبارات مربوط به قرارداد دوره های کوتاه مدت...

 

واحد تنظیم اسناد


1- صدور سند حسابداری برای هر فعالیت مالی حدود 1000سند در سال
2- تنظیم تراز ماهانه حسابهای مختلف دانشکده پاسخ به نامه های واصله از جاهای مختلف
3- تفکیک نمودن کلیه اسناد حسابداری و متعلقات مربوطه به منظور بایگانی نمودن آنها
4- تنظيم حواله پرداخت و شماره گذاري اسناد
5- صدور چك و پرفراژ آن براي اسناد صادره پ
6- ثبت كد اقتصادي اسناد هزينه درسيستم و ارسال آن به اداره امورمالياتي 
7- تهيه كپي ازچكهاي صادره جهت اخذ تاييديه از افراد ذينفع 
8- تفكيك جكهاي دارائي وتهيه ليست آن جهت ارائه به اداره امورمالياتي 
9- تهيه وتنظيم صورت مغايرات بانكي براي كليه حسابهااعم ازهزينه اي –اختصاصي وطرح در3نسخه 
10- ارسال صورت مغايرات بانكي تهيه شده به ديوان محاسبات ودانشگاه فني وحرفه اي 
11- تفكيك كسورات خصوصي حقوق پرسنل رسمي –پيماني و قراردادي و تحويل ليست آن به واحدهاي ذينفع 
12- تهيه وتنظيم تابلهاي مالياتي و تحويل آن به افراد ذينفع درصورت درخواست

 

 

امور مالی دانشجوئی


1- ثبت تعرفه شهریه سالیانه 
2- دریافت شهریه 
3- ارتباط با پرداختهای الکترونیکی بانکها و رفع اشکال در خصوص تراکنشهای ناموفق 
 4- ایجاد تخفیفها و معافیتها در سیستم 
5- دریافت گزارش مربوط به درآمدهای شهریه و کنترل آن جهت ارائه به مسئولین تنظیم سند
6- ارسال نامه های وضعیت شهریه دانشجویان به ارگانها و سازمانهای متقاضی 
7- انجام امور مربوط به فارغ التحصیلان 
8- تسویه حساب دانشجویان میهمان 
9- ارائه گزارش دانشجویان بدهکار به واحد ای تی جهت مسدود نمودن لاگین آنها
10- تشکیل پرونده های مالی دانشجویان و امور مربوط به بایگانی
 لغو تعهد:
1- محاسبه لغو تعهدهای دانشجویان
2- دریافت فیش واریزی
 

تنظیم حقوق و حق التدریس

 1- تهيه و تنظيم حقوق كاركنان رسمي +پيماني و قراردادي 
2- تهيه و تنظيم اضافه كاري كاركنان دانشكده 
3- تهيه و تنظيم بيمه تامين اجتماعي كاركنان قراردادي 
4- توزيع وتحويل چكهاي حقوقي  و رانندگي امورمالي 
5- پرداخت هماهنگي با سازمان بازنشستگي كشوري براي پرداخت حقوق و عائله مندي و اولاد و بيمه عمر بازنشستگان
 6- هماهنگي با سازمان امور مالياتي كشور براي چكهاي كسورات حقوقي و پيمانكاري معاونت بین الملل
7- پرداخت حق ماموريت كاركنان + عيدي پايان سال كاركنا ن معاونت بین الملل
8- پرداخت حق الزحمه هاي متفرقه – نوبت دوم –وجه لباس – وجه شير –مهدكودك و حق سرويس
 9- هماهنگي با کلیه بانكها براي كارهاي جاري و حقوقي كاركنان
 10- پرداخت حق الزحمه حق التدریسان 
11-پرداحت حق الزحمه کار دانشجویی 
12-پرداخت حق الزحمه ناجیان استخر و امام جماعت 
13- پرداخت کمک رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر
14- پرداخت استرداد (اضافه واریزی شهریه) دانشجویان
15- پاسخگویی به دانشجویان (در صورت نیاز)

جستجو:        
تعداد رکورد:0
Close