بیمه های اموال و مسئولیت 

ا                                                                    

بیمه مسئولیت                                                 بیمه اتومبیل                                                     بیمه ٱتش سوزی 

 

همکاران محترم جهت استفاده از تسهيلات فوق می بايد درخواست خود را از طريق مديريت واحد محل خدمت و از طريق اتوماسيون اداری بهمديريت نظارت و توسعه امور عمومی ارسال نمايند. جدول تسهيلات، شرايط استفاده و مدارک لازم در ادامه موجود می باشد.....

 


بیمه حوادث

   

همکاران محترم هيئت علمی جهت استفاده از تسهيلات فوق می بايد درخواست خود را از طريق مديريت واحد محل خدمت و از طريق اتوماسيون اداری به مديريت نظارت و توسعه امور عمومی ارسال نمايند. جدول تسهيلات، شرايط استفاده و مدارک لازم در ادامه موجود می باشد......

 

 

 
 

 

   

 

 

 

Close