اعضاي هيئت‌علمي، كاركنان، دستياران و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران ضمن رعايت شئونات اسلامي و آيين‌نامه پوشش دانشجويان دانشگاه‌ها، به‌منظور حصول اهداف ذيل ضوابطي را در پوشش حرفه‌اي خود در محيط دانشگاه و واحدهاي وابسته لحاظ كرده و منتهاي تلاش خود را در رعايت و ترويج آن در جامعه پزشكي به عمل خواهند آورد:
حفظ شأن و حرمت حرف پزشكي و محيط علمي دانشگاه
برانگيختن حس احترام، آرامش و اعتماد در دريافت‌كنندگان خدمات
جلوگيري از انتقال عفونت و حفظ ايمني خود و بيماران

همچنين در ارزيابي مناسب بودن انواع ديگري از ظاهر و پوشش كه در اين راهنما اشاره نشده است،‌ رعايت اهداف پيش گفت مورد استناد خواهد بود.
 

لباس:

1. لباس‌ها بايد ساده، تميز و مرتب باشند.
2. لباس‌ها بايد ضمن رعايت حدود شرعي، متناسب بااندام و آزاد باشند و نبايد جلوي حركات آزادانه بدن را بگيرند.
3. لباس‌ها بايد به رنگ‌هاي متعارف باشند و نبايد حاوي تصاوير، علائم تبليغاتي نامتعارف و حاوي پيام باشد.
4. رعايت ضابطه بخش در پوشيدن لباس فرم پاكيزه و جلوبسته ضروري است. خارج از محيط‌هايي كه اسكراب جزو ضوابط بخش است، نبايد اسكراب بر تن داشت و يا پوشيدن روپوش سفيدروي آن لازم است.
5. در محيط باليني نصب كارت شناسايي عكس‌دار در محل قابل‌رؤيت همگاني روي لباس الزامي است.
6. پوشيدن كفش و جوراب مناسب الزامي است.
7. پوشيدن مقنعه يا روسري بايد ضمن تأمين پوشش شرعي، به نحوي باشد كه مداخله اي در معاينه و اقدامات باليني ايجاد نكند.
8. در محيط باليني نبايد پوششي روي لباس فرم پوشيد كه مزاحم كار باليني شود.

آرايش و زيورآلات:

1. ظاهر افراد در محيط دانشگاه و محيط باليني بايد ساده، مرتب و درعين‌حال بدون آرايش باشد.
2. به‌استثناي يك حلقه يا انگشتر ساده استفاده از ساير زيورآلات آشكار مجاز نيست.
3. ناخن‌ها بايد كوتاه، مرتب و تميز ‌باشند. داشتن لاك و ناخن مصنوعي مجاز نيست.

بهداشت:

1. بهداشت فردي شامل پاكيزگي موها و بدن الزامي است.
2. استعمال عطر و ادكلن با بوي تند در محيط دانشگاه و محيط باليني مجاز نيست.

Close