دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی
کد : 16266      تاریخ انتشار : ۱۳۹۳ جمعه ۱۹ ارديبهشت تعداد بازدید : 8235

درباره ما | اهداف و مأموریت ها : 4- نظارت بر پروژه ها و طرح های عمرانی و تأسیساتی

اهداف و مأموریت های مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی

1- تأمین و توزیع نیروی انسانی

2- انجام امور پرسنلی، ترفیعات و مزایا

3- برنامه ریزی و سازماندهی عملیات مالی معاونت در راستای استراتژی و اهداف تعیین شده

  

4- نظارت بر پروژه ها و طرح های عمرانی و تأسیساتی

 

شرح فعالیت ها :

1- برنامه ریزی و ارائه الگوهای توسعه فضای آموزشی، پژوهشی، خدماتی و رفاهی معاونت

2- نگهداری و ثبت و ظبط نقشه ها و صورت مشخصات و مدارک فنی و نظارت بر اجرای طرح های ساختمانی و تأسیساتی

3- اجرای طرح های مصوب ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و تزئیناتی طبق مقررات مربوطه و تهیه گزارش های لازم درصورت لزوم
4- انتخاب پیمانکاران و مشاوران طرح های مصوب بر اساس قوانین و بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و آئین نامه های معاملاتی دانشگاه
5- کسب اطلاعات دقیق و کامل از طرح های در دست اجرا به منظور تشخیص اولویت ها و دفاع از بودجه پیشنهادی طرح ها
6- انجام کلیه تعمیرات اساسی و جاری قطعات برقی و تأسیساتی و هماهنگی فعالیت های مربوطه 

 

جامعه هدف : 

 - معاونت بین الملل
- پردیس بین المل، دانشکده ها و شعب

 

متولی انجام فعالیت به تفکیک فعالیت های صورت گرفته (کارشناس/کارشناسان) :

واحد فنی و نگهداشت

 

5- تشکیلات و طبقه بندی مشاغل

6- استقرار مدیریت مبتنی بر ارزیابی عملکرد کارکنان، مدیران و سازمان

7- انجام وظایف امور عمومی معاونت بین الملل

8- ارتقاء شاخص های عملکردی، توسعه کیفی و توانمند سازی نیروی انسانی

9- امور حقوقی 

 

مشاهده فایل PDF اهداف و مأموریت های مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی