جستجو:        
تعداد رکورد:34
روز بين الملل دانشگاه با حضور سفرا و نمايندگان كشورهاي خارجي، يونيسف، وزارت خارجه، وزارت بهداشت و مد...
۱۳۹۲ شنبه ۱۷ اسفند
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: مراسم روز بين الملل دانشگاه با رونمايي از تمبر يادبود اين روز در حضور سفير و نماينده 17 كشور، 41 دانشجو خارجي دانشگاه علوم پزشكي تهران و 41 دانشجوي خارجي از دانشگ...
روز بين الملل دانشگاه با حضور سفرا و نمايندگان كشورهاي خارجي، يونيسف، وزارت خارجه، وزارت بهداشت و مديران و دانشجويان خارجي دانشگاه برگزار شد
دكتر جعفريان مراسم روز بين الملل دانشگاه را فرصتي براي معرفي قابليت ها دانست
۱۳۹۲ شنبه ۱۷ اسفند
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: رييس دانشگاه در مراسم روز بين الملل دانشگاه، جذب دانشجويان خارجي و اجراي برنامه هاي مشترك با دانشگاه هاي علوم پزشكي و موسسات تحقيقاتي خارجي را از جمله اهداف دانشگ...
دكتر جعفريان مراسم روز بين الملل دانشگاه را فرصتي براي معرفي قابليت ها دانست
ثبت 14 اسفند به عنوان روز بين الملل دانشگاه/دكتر نيكنام تعاملات بين المللي را عامل محوري در گسترش تو...
۱۳۹۲ شنبه ۱۷ اسفند
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: مشاور وزير بهداشت در امور بين الملل در مراسم روز بين الملل دانشگاه با اشاره به اينكه، ارتباطات و تعاملات بين سفرا را عامل شناسايي ظرفيت ها و توانمنديهاي كشورهاي م...
ثبت 14 اسفند به عنوان روز بين الملل دانشگاه/دكتر نيكنام تعاملات بين المللي را عامل محوري در گسترش توانمنديهاي دانشگاه خواند
ثبت 14 اسفند به عنوان روز بين الملل دانشگاه/ دكتر امامي مطرح شدن در عرصه هاي بين المللي را حاصل ساله...
۱۳۹۲ شنبه ۱۷ اسفند
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: رئيس دانشكده پزشكي پرديس بين الملل دانشگاه، تاكيد كرد؛ نامگذاري روز بين الملل در دانشگاه مي تواند سنبلي براي ارائه خدمات بهتر در سطح دانشگاه باشد.
ثبت 14 اسفند به عنوان روز بين الملل دانشگاه/ دكتر امامي مطرح شدن در عرصه هاي بين المللي را حاصل سالها تلاش دانشگاه دانست
دكتر خردمند در مراسم روز بين الملل دانشگاه از آمادگي دانشگاه براي گسترش ارتباطات بين المللي خبر داد
۱۳۹۲ شنبه ۱۷ اسفند
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: معاون بين الملل دانشگاه در مراسم روز بين الملل، اين جشن را فرصتي براي گسترش روابط بين الملل و پيشرفت همكاري هاي بين المللي خواند.
دكتر خردمند در مراسم روز بين الملل دانشگاه از آمادگي دانشگاه براي گسترش ارتباطات بين المللي خبر داد
سفير افغانستان در مراسم روز بين الملل دانشگاه نوروز را فرصتي براي پيوند و بسط محبت ميان كشورها خواند
۱۳۹۲ شنبه ۱۷ اسفند
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: سفير افغانستان در ايران نوروز را فرصتي براي پيوند و بسط محبت ميان كشورهايي دانست كه اين آيين باستاني را جشن مي گيرند.
سفير افغانستان در مراسم روز بين الملل دانشگاه نوروز را فرصتي براي پيوند و بسط محبت ميان كشورها خواند
ثبت 14 اسفند به عنوان روز بين الملل دانشگاه/دكتر خامي حضور فعال سفرا را نقطه عطف دانشگاه در عرصه هاي...
۱۳۹۲ شنبه ۱۷ اسفند
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: معاون بين الملل دانشكده دندانپزشكي دانشگاه،ارتباطات دانشگاهي با مراكز مختلف دنيا را حائز اهميت و ارزشمند توصيف كرد و گفت؛ تعاملات و ارتباطات بين المللي پايه هاي ا...
ثبت 14 اسفند به عنوان روز بين الملل دانشگاه/دكتر خامي حضور فعال سفرا را نقطه عطف دانشگاه در عرصه هاي بين المللي دانست
دكتر وطن دوست برنامه روز بين الملل دانشگاه را زمينه ساز انعقاد تفاهم نامه هاي همكاريهاي بين المللي د...
۱۳۹۲ شنبه ۱۷ اسفند
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: معاون بين الملل دانشكده بهداشت، حضور سفرا و نمايندگان كشورهاي مختلف در برنامه روز بين الملل دانشگاه را زمينه ساز انعقاد تفاهم نامه هاي همكاري بين المللي قلمداد كر...
دكتر وطن دوست برنامه روز بين الملل دانشگاه را زمينه ساز انعقاد تفاهم نامه هاي همكاريهاي بين المللي دانست
سفير روماني در ايران برنامه روز بين الملل دانشگاه را ابتكاري فوق العاده جهت معرفي دستاوردهاي علمي دا...
۱۳۹۲ شنبه ۱۷ اسفند
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: سفير روماني در ايران برگزاري برنامه روز بين الملل دانشگاه و ديدار با سفرا و نمايندگان كشورهاي خارجي به مناسب نوروز را ابتكاري فوق العاده جهت معرفي دستاوردهاي علمي...
سفير روماني در ايران برنامه روز بين الملل دانشگاه را ابتكاري فوق العاده جهت معرفي دستاوردهاي علمي دانشگاه دانست
معاون مديركل امور ايرانيان وزات امور خارجه در مراسم روز بين الملل دانشگاه نقش دانشجويان در توسعه صلح...
۱۳۹۲ شنبه ۱۷ اسفند
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: معاون مديركل امور ايرانيان وزارت امور خارجه در مراسم روز بين الملل دانشگاه و ديدار با سفرا و نمايندگان كشورهاي خارجي به مناسبت نوروز، نقش دانشجويان را در توسعه صل...
معاون مديركل امور ايرانيان وزات امور خارجه در مراسم روز بين الملل دانشگاه نقش دانشجويان در توسعه صلح و امنيت بين المللي را چشمگير خواند
Close