امتحانات کلینیک آزمون ملی دوره  دهم و مجدد دورهای ماقبل

بخش

امتحانات تئوری

هماهنگ میباشد.

امتحان عملی

(براساس گروه بندی بعد از ثبت نام ) :

 

امتحان بخش رادیولوژی

متعاقبا اعلام می گردد

11 الی19 تیر به جز دوشنبه ها ساعت 9 صبح

امتحان بخش پریودانتیکس

متعاقبا اعلام می گردد

25و 29 خرداد  و 1 و 5 تیر ساعت12

امتحان بخش بیماریها

ندارد

16 الی 22 تیر ماه ساعت9 صبح

امتحان بخش ارتودنسی

متعاقبا اعلام می گردد

متعاقبا اعلام می گردد

امتحان بخش ترمیمی

متعاقبا اعلام می گردد

از 9 تیر الی 26 تیر ساعت9 صبح

امتحان بخش اندو

متعاقبا اعلام می گردد

از 9 تیر به شرط رسیدن به حد 10نفر

تایید بیمار از 11 خرداد98

امتحان بخش کودکان

ندارد

15 الی 26 تیر ساعت9 صبح

امتحان بخش جراحی

متعاقبا اعلام می گردد

 9 تیر الی 19 تیر ساعت 9 صبح

امتحان بخش پروتز

ندارد

16 و23 تیر گروه اول به شرط رسیدن به حد 10نفر

18 و25 تیر گروه دوم به شرط رسیدن به حد 10نفر

 

 

 

 

 

 

بخش

امتحانات پره کلینیک مجدد آزمون ملی دوره  دهم

امتحان عملی

(براساس گروه بندی بعد از ثبت نام ) :

 

امتحان بخش ترمیمی

23خرداد98 ساعت 8صبح

امتحان بخش اندو

30خرداد98 ساعت 8:30 صبح

6تیر98 ساعت 8:30 صبح

امتحان بخش کودکان

25خرداد ساعت 12:30

امتحان بخش پروتز

 یکم تیر ساعت30: 12

9 تیر ساعت 9 صبح

 

 

-همراه داشتن کارت دانش آموختگی الزامی می باشد.

-حضور دانش آموخته نیم ساعت قبل امتحان ضروری می باشد.

-همراه داشتن فرزهای مورد نیاز، آنگل و توربین و وسایل حفاظت شخصی(روپوش و عینک) الزامی می باشد.

 -استفاده از تلفن همراه در طول امتحان تخلف محسوب میشود و در صورت مشاهده به کمیته ی نظارت بر آزمون ملی برای تعیین و تکلیف معرفی می گردد.

- تمامی حوزه های امتحانی به دوربین مدار بسته  مجهز می باشد .

-صحبت کردن در طول امتحان با دانش اموختگان دیگر تقلب محسوب می گردد و در صورت مشاهده از ادامه امتحان دانش ـآموخته جلوگیری به عمل خواهد آمد.

- فرم اقلام  و وسایل تحویلی را به دقت  بررسی و سپس امضا نموده و تحویل مسئولین آزمون ملی دهید.

-در صورت مفقودی یا آسیب دیدگی وسایل ، دانش آموخته ضمن تهیه و تحویل مشابه آن وسیله به مسئول مربوطه متن زیر را در برگه مورد نظر نوشته و امضا می نماید.

"وسیله فوق در تاریخ ....... تحویل بخش......... گردید."

*لازم به ذکر می باشد دانشکده از پذیرفتن هزینه  وسیله آسیب دیده یا مفقود شده معذور می باشد.

Close